Asya Kraliyet Aileleri: Bagrationi Hanedani, Han Hanedani, Hindistan Hanedanlari, Qing Hanedani, Shang Hanedani, Zhou Hanedanligi

Front Cover
General Books LLC, 2011 - 26 pages
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 24. B l mler: Bagrationi hanedan?, Han Hanedan?, Hindistan hanedanlar?, Qing Hanedan?, Shang Hanedan?, Zhou Hanedanl, in hanedanl?klar?, inli h k mdarlar, in Devrimi, Zhou Hanedan?, IV. Bagrat, ?rakli Bagration-Muhraneli, Baideng Muharebesi, Tamar, Rusudan, VII. Davit Ulu, Muharip Devletler D nemi, VI. Davit Narin, ?mparatori e Cixi, Bat? Ganga hanedan?, II. Demetre, Anna Megale Komnene, VIII. Davit, G ney Kuzey Hanedanlar?, L shi Chunqiu, IV. David, II. Vakhtang, I. Aleksandr, IX. David, II. Giorgi, Asya'n?n hasta adam?, G rc Hatun, I. Konstantin, IV. Giorgi, III. Vakhtang, VII. Giorgi, Helena Megale Komnene, III. Giorgi, Wu Ti, I. Bagrat, Bat? Xia Hanedan?, Hethumid Hanedan?, VI. Giorgi, Sui Hanedan?, Mikeli, Ruben Hanedan?. Al?nt?: in Devrimi, in Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas? yolunda, 1934'te imparatorluk i inde ba?layan ve in-Japon Sava ve II. D nya Sava 'n? da i ine alarak sonuca ula?an Maocu bir halk devrimidir. an Kay ?ek'le kom nistler aras?ndaki i sava? ?iddetle s rerken Japonlar ini istila i in f?rsat kolluyordu. D nya ekonomik buhran? bu f?rsat? 1931 y?l?nda yaratt?. Eyl l ay?nda Japonlar kuzey do?u in'i (Man urya'y?) i?gale ba?lad?. an Kay ?ek'in bu b lgedeki birlikleri bozguna u?ray?nca Japonlar 40 milyon n fuslu zengin sanayi b lgesini kolayl?kla ele ge irdiler. an Kay ?ek ise ordusunun b y k bir k?sm?n? d man?n zerine y r tece?i yerde eski politikas?na devam ediyordu. 1934 e kadar kom nist ordular? yenmek i in 4 b y k kampanya ba?latt?. Bu s?rada Japonlar bir taraftan ?anghay'a km di?er taraftan Mo?olistan'a ilerlemi?tir. Kiangsi'deki kom nist h k meti ezmek i in ard arda ordular g ndermenin fayda vermedi?ini g ren an Kay ?ek bunu yerine kom nistlerin bulundu?u b lgeleri evirmek ve yava? yava? emberi daraltmak yoluna gitti. Kom nistlerin baz? taktik hatalar? ve b lgedeki yanl politikalar?da eklenince bu evirme hareketi ba?ar?l? oldu. Bu durum kar s?nda kom nist liderler emberi yar?p g ...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information