Diplomatik psixologiya: Siyasi, ideoloji və psixoloji diversiya və anti-diversiyaların metodları: (Təkmilləşdirilmiş yeni nəşr - 2015)

Лицевая обложка
"Elm və Təhsil", 9 апр. 2015 г. - Всего страниц: 456

    Kitabda adi həyatdan tutmuş siyasətə və hərbiyyəyə qədər olduqca geniş bir diapa­zonda tətbiq olunan çoxlu sayda diplomatik manevrlərin, taktiki gedişlərin, psixoloji fəndlərin mexanizmi izah edilir, onlardan necə istifadə etməyin yolları göstərilir;
     Kitabın birinci hissəsində – qədim Şərq əlbəyaxa döyüşlərində və ümumən hərb texnikasında olduğu kimi, ünsiyyət aktının da özünəməxsus taktika və strategiyaya, hücum və əks-hücum məqamlarına, kəşfiyyat, diversiya elementlərinə və s. malik olduğu göstərilir, rəqibin zəif cəhətlərini necə aşkar etmək, onlara zərbələri necə endirmək, qarşı tərəfin hücumlarından necə qorunmaq, fikirlərini necə «oxumaq», ünsiyyət zamanı təşəbbüsü necə ələ almaq, liderliyə necə nail olmaq, kiməsə hər hansısa bir fikri necə təlqin etmək, onu necə inandırmaq, fəaliyyətə necə təhrik etmək və ya bundan necə çəkindirmək, rəyini necə döndərmək, iradəsini necə qırmaq, öz mövqeyini ona necə qəbul etdirmək, onda hansısa bir əhval-ruhiyyəni, halı, meyli necə for­malaşdırmaq və ya necə neytrallaşdırmaq, müxtəlif xarakter və statuslu adamlarla müxtəlif şəraitlərdə ünsiyyəti necə qurmaq, söhbətin maraqlı keçməsi üçün hansı nüan­sları nəzarətdə saxlamaq və s. barədə bəhs edilir.
    İkinci hissədə – konkret olaraq siyasət və hərbiyyədə istifadə olunan diplomatik manevr və fəndlərin texnologiyalarından bəhs olunur: Rəqib cəbhə­sinin əskər və əhali­si­nin mənəvi və hərbi ruhunu necə qırmaq, onların öz qüvvə­sinə, öz hərbi-siyasi rəhbərliyinin kompetentliyinə inamını necə itirmək, onların döyüş qabiliyyətini necə aşağı salmaq, müqavimət iradəsini necə qırmaq, hərbi əməliyyatlarda iştirakdan və ya səfərbərlikdən boyun qaçırmağa, dezer­tir­liyə, komandirlərə tabe olmamağa, əsir düşməyə, satqınlığa və s. necə təhrik etmək, onları özlərinin, öz yaxınlarının və ya öz dövlətlərinin, vətənlərinin, rəhbər­lərinin və b. əleyhinə olan addımlara, fəaliyyətlərə necə meylləndirmək, beynəlxalq siyasətdə və ümumən siyasətdə bütün bunlardan necə istifadə etmək və s. barədə söhbət açılır, bunların realizəsi üçün konkret fənd və va­sitələr göstərilir.
     Metodika dünya psixologiyasında analoqa malik deyil.
     Kitab xüsusi idarələr, diplomatlar, siyasətçilər, politoloqlar, hərb strateqləri, pe­daqoqlar, psixoloqlar və ümumiyyətcə, praktik psixologiya ilə maraqlanan hər kəs üçün yararlı ola bilər.

=======================

M Ü N D Ə R İ C A T
-----------------------

ÖN SÖZ
MÜQƏDDİMƏ

== I hissə ==

I fəsil. KƏŞFİYYAT: İNSANLARIN FİKİRLƏRİNİ NECƏ «OXUMALI», ONLARI NECƏ TANIMALI

I.1. Sərbəst assosiasiya metodu
I.2. Mübahisə metodu
I.3. Sınaq-səhv metodu
I.4. Statistik intensivlik metodu
I.5. Eyham metodu
I.6. Həqiqəti təhrif metodu
I.7. Sorğu metodu

II fəsil: PSİXOLOJİ HƏMLƏ: İNSANLARA TƏSİRİN FORMA və METODLARI

II.1. PSİXOLOJİ TƏSİRLƏRİN FORMALARI
II.1.1. Təbliğat
II.1.2. Təşviqat

II.2. PSIXOLOJI TƏSIRLƏRIN METODLARI

> İnsanları ayıqkən necə hipnoz etməli (Təlqin metodları)
II.2.1.1. Avtoritet və etimada əsaslanan təlqin
II.2.1.2. Qarşı tərəfin zəifliklərindən istifadə yolu ilə həyata keçirilən təlqin
II.2.1.3. Etimad və etibara əsaslanan təlqin
II.2.1.4. Təlqin materialının məzmunu faktoru
II.2.1.5. Situativ faktorlara istinadən həyata keçirilən təlqin
II.2.1.6. Təlqin texnikası faktoru
> İnandırma, aldatma və dezinformasiya metodları
II.2.2.1. Nümayiş manipulyasiyaları
II.2.2.2. Təsvir manipulyasiyaları
II.2.2.3. İzah manipulyasiyaları
II.2.2.4. Arqumentasiya manipulyasiyaları
> Sanksiya
II.2.3.1. Psixoloji sanksiyalar (diversiyalar)
II.2.3.2. Siyasi-inzibati sanksiyalar (diversiyalar)
II.2.3.3. İqtisadi sanksiyalar (diversiyalar)
II.2.3.4. Texnoloji sanksiyalar (diversiyalar)
II.2.3.5. Hərbi sanksiyalar (diversiyalar)
■ 2.3.5.1. Psixotron silahlar
■ 2.3.5.2. Psixotrop preparatlar
■ 2.3.5.3. Partlayıcı maddələr (eksplozivlər)
■ 2.3.5.4. Kimyəvi silahlar
■ 2.3.5.5. Bioloji (bakterioloji) silahlar
■ 2.3.5.6. Tektonik silahlar
■ 2.3.5.7. Zoo – silahlar
■ 2.3.5.8. “Humanist” adlandırılan bir sıra müasir silahlar.

III fəsil: BİR SIRA ÜNSİYYƏT FƏNDLƏRİ BARƏDƏ

III.1. Riskli fikirləri necə ifadə etməli?
III.2. Tənqid (irad) qaydaları
III.3. Etiraz, imtina qaydaları
III.4. Mövzudan məharətlə yayınmaq qaydaları
III.5. Cavabdan diplomatikcəsinə necə yayınmalı
III.6. Mövcud münasibəti qoruyub saxlamağa və daha da inkişaf etdirməyə imkan verən qaydalar
III.7. Mahir həmsöhbət ola bilmək qaydaları
III.8. Mahir dinləyici ola bilmək qaydaları

== II hissə ==

IV fəsil: SOYUQ MÜHARİBƏ METODLARI: Davranış və düşüncələrin neyrostrateji proqramlaşdırılması metodu («Atom bombasına qarşı psixoloji bomba»)

IV.1.Rəqib ideologiyaları necə neytrallaşdırmalı
IV.2.Əleyhfəaliyyətlərin qarşısını necə almalı
IV.3.İnqilablar necə formalaşdırılır
IV.4.Qüvvələr (şəxsiyyətlər, dövlətlər...) əleyhinə fəaliyyətlər
IV.5.Rəqib cəbhəsi daxilinə necə iğtişaş salınır
■ Təzyiq taktikaları ilə əlaqədar bir sıra nüanslar
■ Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar bəzi çıxarışlar

NƏTİCƏ

Ədəbiyyat siyahısı

■ KİTABA ƏLAVƏLƏR

■ Bu gün dünya birjalarinda neft qiymətlərinin aşaği düşməsində psixoloji faktorlarin rolu və Azərbaycanin bu böhrandan daha az itki ilə çixa bilməsi üçün bəzi təkliflər
■ Azərbaycanın ali məktəblərində tədris edilən «Sosial psixologiya» (Ə.Bayramov və Ə.Əlizadə. Baki, «Qapp-poliqraf», 2003) dərsliyi barədə Rəy
■ Azərbaycanin müxtəlif sektorlarinda həyata keçirilməsi mümkün olan bir sira islahatlar barədə təkliflər
■ ABŞ və Azərbaycan demokratiyasının müqayisəsi
■ Minnətdarlıq
------------------------------
KİTABDAN BİR PARÇA:


M Ü Q Ə D D İ M Ə

Yəqin, çoxları həyatda elə insanlarla rastlaşıb ki, onlar düşdüyü mühitdə dərhal başqalarından seçilir, nüfuz, hörmət, özgələri üzərində hakimiyyət qazanır, onların dünya­görüşünə, həyat tərzinə, düşüncəsinə və s. maneəsiz müdaxilə edib, təsir göstərir, onların idealına çevrilirlər. Belə adamlar, sanki, «hipnoz qabiliyyətli», «maqnitli» şəxsiy­yətlərdir. Onların hər sözündə bir hökm, qüvvə hiss olunur, ətrafda­kılar özlərindən asılı olmayaraq onların iradəsinə tabe olur, istəyini, tələblərini yerinə yetirmək, ardınca getmək məcbu­riy­yətində qalır, onların əleyhinə çıxmağa cürət etmirlər. Hamı onlarla ünsiyyətə, dostluğa can atır, sözlərinə bir ehkam kimi inanır, mübahisələrdə, konflikt məqamlarda onların üstünlüyü dərhal nəzərə çarpır, baxmayaraq ki, onlar azdanışan, fiziki cəhətdən başqalarından az seçilən olurlar, danışdıqlarında isə çox az vaxtda nə isə mü­əy­yənlik, məntiqi ardıcıllıq, dərin məlumatlılıq və s. olur.

Tarixin gedişatına təsir göstərib, dünya nizamını mü­əy­yən edən həmin liderlər – məhz bu tipli insanlardır. Onlar bir sözü ilə milyonları ayağa qaldırmağa, ardınca apar­mağa, ölümə sürükləməyə, məhv etməyə qadirdirlər. Onlarda daim yuxarıda dayanmaq, başqaları üzərində hökm­ranlıq etmək, ətraf mühiti öz istəyinə uyğun dəyişmək və s. kimi keyfiy­yətlər mövcuddur. Onların bu fenomenal xüsusiy­yəti daim filosofların, psixoloqların, politoloqların, tarixçilə­rin və b. diqqət mərkəzində durub, tarix boyu liderlik feno­meninin sirrini açmaq üçün milyonlarla düşünən beyin cəhd edib.

Burada məhz bu fenomenin şifrələri açılır.

Yer üzündə bütün cəhətləri ilə biri-birinin təkrarı olan iki eyni insan tapmaq mümkün olmadığı kimi, onlar arasında yaranan ünsiyyət növləri, münasibət formaları da, özünün forma və məzmununa, məqsəd və xarakterinə, vasitələrinə və s. görə bir-birindən fərqlənir. Hər bir ünsiy­yət növündə onun müəlliflərinin temperament, intellekt və xarakterindən tutmuş, onların dini, milli, irqi, irsi, cinsi, sinfi, siyasi və s. mənsubiyyətinə qədər elementlərin cizgi­ləri həkk olunur. Buraya, həmçinin, müəlliflərin emo­si­o­nal vəziyyəti, onların təhsil səviyyəsi, peşə yönümü, ic­ti­mai statusu, yaşı, bir-birinə münasibəti, istəkləri və s., eləcə də, söhbətin təklikdə, yoxsa publika qarşısında, öz cinsinin, yoxsa əks cinsin nümayən­dəsi ilə aparılması və s. kimi cəhətlər də daxildir. Eyni zamanda, söhbətin ittiham, yoxsa müdafiə, sorğu və ya məsləhət, təsəlli, yaxud da ki, provakasiya, və s. məqsədi daşı­ması, dövrün iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni, sosial durumu və b. da, ünsiyyətin nəticəsinə təsir göstərən amillərdəndir.

Bütün bu ziddiyyətlərə, mürəkkəbliyə, çoxşaxəliliyə, çox­p­lanlığa və s. baxmayaraq, hər halda, ünsiyyət aktı mü­əy­yən qanunauyğunluğa malikdir və bu qanuna­uy­ğun­luq­la­rı dərk edən şəxslər onun bu cür, göründüyü qədər də, xaotik proses olmayıb, əslində çox dəqiq riyazi sə­lis­li­yə, sistemli daxili quruluşa, sərrast mexanizmə malik gö­zəl bir psixoloji apparat olduğunu bilirlər. Bu apparatın «di­li»ni bilən şəxslərsə insanlar üzərində hakimiyyətə ma­lik­dirlər.

Bu kitabda məhz bu aparatın mexanizmi izah edilir.

Burada – qədim Şərq əlbəyaxa döyüşlərində və ümu­mən hərb texnikasında olduğu kimi, ünsiyyət aktının da, özü­nəməxsus taktika və strategiyaya, hücum və əks-hü­cum məqamlarına, kəşfiyyat, diversiya elementlərinə və s. malik olduğu göstərilir, rəqibin zəif cəhətlərini necə aşkar et­mək, onlara zərbələri necə endirmək, qarşı tərəfin hü­cum­la­rından necə qorunmaq, fikirlərini necə «oxumaq», ünsiy­yət zamanı təşəbbüsü necə ələ almaq, liderliyə necə nail olmaq, rəqibə hər hansı bir fikri necə təlqin etmək, onu necə inandırmaq, fəaliyyətə necə təhrik etmək və ya bun­dan necə çəkindirmək, rəyini necə döndərmək, ira­də­si­ni necə qırmaq, öz mövqeyini ona necə qəbul etdirmək, on­da hansısa bir əhval-ruhiyyəni, halı, meyli necə for­ma­laş­dırmaq və ya necə neytrallaşdırmaq, müxtəlif xarakter və statuslu adamlarla müxtəlif şəraitlərdə ünsiyyəti necə qur­maq, söhbətin maraqlı keçməsi üçün hansı nüansları nə­za­rətdə saxlamaq, istər ayrıca fərdlərin və istərsə də, nə­həng qrupların, kütlələrin, xalqların beyninə lazımi lo­zunq­la­rı, inamları, baxışları, motivləri necə yerləşdirmək, rə­qib cəbhəsinin əskər və əhalisinin mənəvi və hərbi ru­hu­nu necə qırmaq, onların öz qüvvəsinə, öz hərbi-siyasi rəh­bər­­l­iyinin kompetentliyinə inamını necə itirmək, onların dö­yüş qabiliyyətini necə aşağı salmaq, müqavimət ira­də­si­ni necə qırmaq, hərbi əməliyyatlarda iştirakdan və ya sə­fər­­bər­likdən boyun qaçırmağa, dezertirliyə, komandirlərə ta­be olmamağa, əsir düşməyə, satqınlığa və s. necə təhrik et­mək, onları özlərinin, öz yaxınlarının və ya öz döv­lət­lə­ri­nin, vətənlərinin, rəhbərlərinin və b. əleyhinə olan ad­dım­la­ra, fəaliyyətlərə necə meylləndirmək, siyasi mübarizədə bü­tün bunlardan necə istifadə etmək və s. barədə söhbət açı­lır, bunların realizəsi üçün konkret fənd və vasitələr göstərilir.

Bu metodika – özünəməxsus psixoloji dzyü-do, xüsusi bi­lik, fənd və vərdişlər toplusudur ki, o, rəqibin təbii zəif cə­hət­l­ərindən öz məqsədləri üçün istifadə etmək, onun psi­xi­kasını bir alət, cihaz kimi idarə etmək, dün­ya­gö­rü­şü­nə, həyat tərzi­nə, davranışına, düşüncəsinə və s. müdaxilə edib, təsir göstərmək, ümumilikdə, mürəkkəb insan mü­n­a­si­bətləri labo­ratoriyasında rahat işləmək üçün konkret re­sept, təlim, instruksiyadır.

Ondan müstəqil olaraq «psixoloji silah» yaratmaq işin­də, insan beyninin proqramlaşdırılmasında, düşünən ye­ni nəsil robotlarının (süni şüurun) ya­ra­dıl­ma­sında, cəmiy­yətlərin davranışının kibernetik modelinin işlənib hazı­r­lanmasında, eləcə də, ritorikada, diplomatiyada, pe­daqogikada, krimina­listikada, reklam işində, ideoloji müharibələrdə, linqvistika və informasiya nəzəriyyələrində və digər yerlərdə istifadə oluna bilər.

O, eyni zamanda, gücsüzlərin özlərini güclülərin təsirindən, təzyiqindən, hücumundan, istismarından və s. qoruması üçün də əvəzedilməz silahdır, çünki təsir – mexanizminin dərki ilə öz qüvvəsini itirir.

Metodika, dünya psixologiyasında analoqa malik deyil.

II

Necə etməli ki, bir anda milyonlarla insan küçələrə çıxıb bir-birinə hücum çəksin, bir-birinin qanına susayıb ata-oğlunu, ana qızını, övlad valideyni, qardaş qardaşı tikə-tikə doğramaqdan ləzzət alsın, dünənə qədər can bir qəlbdə olan şəxslər bu gün bir-birinə qənim kəsilsin, beləcə, milyonlarla insanın beyninə bir andaca iblis hakim olsun və sonra, sizin istədiyiniz bir vaxtda bu iblis onları buraxıb getsin və həmin insanlar yenidən bir araya gəlib, bir-biri ilə deyib-gülməyə başlasınlar? Necə etməli ki, hü­dudsuz nifrət hissi ilə üstünü­zə hücum çəkən düşmən əskərləri bir andaca silahı yerə tulla­yaraq evlərinə dağılışıb get­sinlər və ya kütləvi surətdə sizin tərəfinizə keçsinlər, ya­xud silahı bir-birlərinə, öz koman­dirlərinə, hökumətlərinə və ya öz əhalilərinə qarşı çevirsinlər?

Fantastika və ya vəhşilikdir, deyilmi?

Hər halda, insanların radioaktiv, bakterioloji və kim­yə­vi silahlarla kütləvi məhv edilməsindən o qədər də artıq vəhşilik deyil və insanların «zombiləşdirilməsi» üzrə bu səpkili tədqiqatlar çoxdan bir sıra nəhəng dövlətlərin gizli hərbi laboratoriyalarında sınaqdan keçirilməkdə və prak­tikaya tətbiq edilməkdədir. Bu kitabdan məqsəd, məhz həmin tədqi­qatların üzərindən «məxfilik» qrifini gö­tü­rə­rək onların sirrini nəhəng dövlətlərin monop­o­li­y­a­sın­dan çıxarmaq və kiçik dövlətlərin də, özünümüdafiə məq­sə­dilə bu cür maksimum ucuz və maksimum effektli «silah»a malikliyini təmin etmək üçün onun ən ümumi kon­tur­larını mü­əy­yənləşdirmək, sirri üzərinə mü­əy­yən işıq sal­maqdır.

III

Məhdud miqdarda olan qiymətli şeylərin bölüş­dü­rül­mə­si ilə bağlı konfliktlərin meydana çıxması labüddür. Ha­ki­miyyət, nüfuz, var-dövlət və s. kimi qıt dəyərlərdən da­ha çox pay götürmək rəqabəti də, tarix boyu mövcud ol­muş bü­tün bəşəri münaqişələri meydana çıxarıb. Nə iq­ti­sa­di müna­sibətlərin dinamikası ilə şərtlənən formasiya tə­bədd­ü­latları, nə bəşər təfəkkürünün inkişaf dialektikası ilə həmahəng dəyişən sivilizasiya təkamülləri, nə də bir başqa nə isə min-min il ərzində bu qırğınların qarşısını ala bilməyib ki, bu da onun insan xislətinin dərinlikləri ilə bağlı bir hal olduğunu düşünməyə əsas verir. Həqiqətdə də bu belədir. Belə ki, təbii seçmə və yaşamaq uğrunda mü­ba­rizə deyilən – bioloji, dialektik ziddiyyət deyilən – fəlsəfi qa­nunauyğun­luqlar bu konfliktləri legitimləşdirərək, on­lara əzəli və əbədi mövcudluq statusu verib, bununla sosi­umun dinamik və dialektik mövcudluq halını təmin edir. Digər mənada isə, istər zehni, və istərsə də, praktik sferada bəşəriyyətin fəth etdiyi hər bir yeni pillə, əldə etdiyi hər bir yeni nailiyyət – özlüyündə yeni norma və dəyərlər sistemi, o da öz növbəsində yeni-yeni münasibətlər tələb edir, meydana çıxarır ki, bu münasibət islahatları da, lokal çərçivədə ayrı-ayrı fərdlərin, qlobal miq­yasda isə, ayrı-ayrı dövlətlərin tərəqqi və süqutu şək­lində təzahür edir. Bu isə özlüyündə, inkişafın, heç də həmişə bir təkcə təkamül xətti üzrə cərəyan etmədiyini gös­tərir.

Bəs, bu konfliktlərin kəskinliyini az da olsa zəiflədib, özü­nü bu ağrılı proseslərdən, qismən də olsa, necə sığorta­lamalı?

Min-min il ərzində bəşər filosofları bu problemin fərqli həll va­ri­ant­la­rını təklif ediblər: kimisi bunun həllini Atlan­tida kimi ideal dövlət quruluşunu təbliğ etməkdə, kimisi şahları ədalətə çağırmaqda, kimisi «qızıl era» fantaziyası ilə insanları şirnikləşdirməkdə, kimisi bəşəriyyətə bio­s­ferada unikuum statusu verərək, onlara vəhşi instinkt­lərin təzahü­rünü yasaqlamaqda, kimisi ali etik və estetik dəyərlərin təntənəsində, kimisi utopik cəmiyyətlər ya­ra­da­raq insanları məcburən onun kazarmalarında yaşat­maq­da, bir başqaları isə sair bu kimi yollarda görüblər. Fəqət, bütün bunların min-min il ərzində Yer üzündə tökülən qanların qarşısını almayıb, əksinə, yalnız bir qrup ürəyitəmiz, sadə insanın əl-qolunu bağlayaraq, onları bu yolu tutmayan digərlərinin qarşısında əliyalın vəziyyətdə qoyduğundan və onları Allahın onlara verdiyi bütün imk­anlardan maksimum istifadə edib, yaşamaq uğrunda normal mübarizə apara bilməkdən məhrum etdiyindən, demək mümkündür ki, bu va­ri­ant­la­rın heç biri problemə adekvat yanaşma metodu olmayıb və, bir para, təbii seçmə prosesinin normal məcrasını pozub. Buna görə də, məsə­lənin yeni həll va­ri­ant­la­rı hələ də axtarılmalıdır. Bu kitab məhz bu cəhdlərdən biri kimi meydana çıxır.

Burada onların «tabu» qoyaraq yasaqladıqları həmin o düşüncələr, rəftarlar, davranışlar və s. cidd-cəhdlə pislənib gizlədilmir, xeyr. Əksinə, onların kütləviləşib hamının malına çevrilməsi üçün detallarına qədər açıqlanmasına səy göstərilir. Məsələ burasındadır ki, digər növ təsirlərdən fərqli olaraq, psixoloji təsirləri neytrallaşdırmağın başlıca metodu – onun mövcudluğu faktını aşkarlamaqdır. Yəni manipulyasiyanın varlığını, tətbiqini mü­əy­yənləşdirmək, artıq ani olaraq onun zərərsizləşməsi deməkdir. Bu baxım­dan, ümumi oyun qaydalarından hamının xəbərdar ol­ması, işin ziyanına yox, xeyrinədir. Belə ki, bu, kimlə­rinsə məlumat çərçivəsindəki boşluğa istinad edərək spekuly­asiya aparan neçə-neçə manipulyatorun əl-qolunun bağ­lan­ma­sına gətirib çıxarır. Üstəlik də ki, bu variant, yu­xarıda sadalanan səbəblərə görə, ziddiyyətlərin kökünün kəsilməsinin qeyri-mümkün olduğu bu dünyada, insan­la­rın yaşamaq uğrunda apardığı mübarizəsini güc sferasın­dan, ağıl sferasına keçirmək üçün əvəzolunmaz vasitədir.

Kitabın bütün mahiyyəti bizim burada «Davranış və düşüncələrin ‘‘Neyrostrateji proqramlaşdırılması’’ me­todu» adlandırdığımız yeni psixoloji təsir aparatının ya­ra­dıl­ma­sı ilə tamamlanır, ümumiləşir (kitabın 2-ci hissəsi tam şəkildə ona həsr olunub).

Kitabda yeri gəldikcə göstərilən bu yeni konsepsiya priz­masından, «nümunə» bəhanəsi ilə, yaxın dövrün tari­xinə bir daha nəzər salınır və onun metodları ilə XX əsr ta­ri­xinin bir çox səhifələri yenidən interpretasiya edilir – hansı­lar barəsində ki, demək olar hamı, o cümlədən, tarix­çi, siyasətçi və politoloqlar da indiyə qədər tamam öz­gə möv­qedə olub, başqa cür düşünüblər və düşün­mək­dədirlər.

Son olaraq bir daha qeyd edirik: Burada bütün bu «qa­da­ğan olunmuş» metodların müfəssəl açıqlanmasından ye­ganə məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar onsuz da güc­lülərə məlumdur və onlar onsuz da, bunlardan zəiflərə qarşı heç bir məhdudiyyət qoymadan istifadə edirlər. Qoy indi onlar hamı­nın malına çevrilsin ki, heç olmazsa ümumi oyun qaydaları hamıya bəlli olduğundan, aldanıb bu tora düşənlərin sayı azalsın. Digər tərəfdən isə, onlara diqqəti cəlb etməklə, onlardan müdafiə va­ri­ant­la­rının ya­ra­dıl­ma­sı da aktuallaşsın...

---------------------------------------

Türk.

    Kitapta sıradan hayattan tutun da siyasete ve hərbiyyəyə kadar oldukça geniş bir diapazonda uygulanan çok sayıda diplomatik manevraların, taktik gidişlerin, psikolojik fəndlərin mekanizması anlatılıyor, onlardan nasıl kullanmayın yolları gösterilir;
    Kitabın birinci bölümünde - eski Doğu elbeyaxa savaşlarında ve genellikle harp tekniğinde olduğu gibi, iletişim akdinin da kendine has taktik ve stratejiye, saldırı ve karşı-saldırı meqamlarına, istihbarat, diversiya öğelerine vb. sahip olduğu gösterilmiştir, rakibin zayıf yönlerini nasıl tespit etmek, onlara darbeleri nasıl indirmek, karşı tarafın saldırılarından nasıl korunmak, fikirlerini nasıl "okumak", iletişim sırasında teşebbüsü nasıl ele almak, liderliğe nasıl ulaşmak, kimseye her herhangi bir fikri nasıl telkin etmek, onu nasıl ikna, faaliyete nasıl tahrik etmek veya bundan nasıl sakındırmak, görüşünü nasıl döndürmek, iradesini nasıl kırmak, kendi konumunu ona nasıl kabul ettirmek, o zaman herhangi bir ruh ruhiyyeni, halı, eğilimi nasıl şekillendirmek veya nasıl nötralize, çeşitli karakter ve statüde adamlarla çeşitli ortamlarda iletişimi nasıl kurmak, sohbetin ilginç geçmesi için hangi nüansları gözaltında tutmak vb. hakkında söz edilir.
    İkinci yarı - somut olarak siyaset ve hərbiyyədə kullanılan diplomatik manevra ve fəndlərin teknolojilerinden bahsediliyor: Rakip cephesinin asker ve nüfusunun manevi ve askeri ruhunu nasıl kırmak, onların kendi gücüne, kendi askeri-siyasi yönetiminin kompetentliyinə güvenini nasıl kaybetmek, onların savaş yeteneğini nasıl düşürmek , direniş iradesini nasıl kırmak, askeri operasyonlarda katılımdan veya səfərbərlikdən boyun kaçırmaya, dezertirliyə, komandirlere tabi olmamaya, esir düşmeye, satqınlığa vb. nasıl tahrik etmek, onları kendilerinin, kendi yakınlarının veya kendi devletlerinin, vetenlerinin, yöneticilerinin ve b. aleyhine olan adımlara, aktivitelere nasıl meylləndirmək, uluslararası siyasette ve genel olarak politikada tüm bunlardan kullanımı vb. hakkında söz edilir, bunların realizesi için somut atlatmak ve araçlar gösterilir.
    Metotlar dünya psikolojisinde analog sahip değildir.
    Kitap özel kontroller, diplomatlar, siyasetçiler, uzmanlar, harp stratejistleri, eğitimciler, psikologlar ve ümumiyyetce, pratik psikoloji ile ilgilenen herkes için tasarlanmıştır. (Kitap azericedi)

---------------------------------------------------------

· İ Ç İ N D Ə K İ L Ə R

---------------------------------------------------------

Önsöz

MUQEDDIME

· Hissə I

· Bölüm I. İSTİHBARAT: İnsanların fikirlerini nasıl «okumalı», ONLARI NASIL tanımalı

· I.1. Serbest dernek metodu
· I.2. Tartışma yöntemi
· I.3. Deneme-yanlış yöntemi
· I.4. Istatistiksel yoğunluk metodu
· I.5. Ima metodu
· I.6. Gerçeği çarpıtma yöntemi
· I.7. Anket yöntemi

Bölüm II: PSİKOLOJİK HAMLE: İNSANLARA ETKİNİN FORMA ve METODLARI

II.1. Psikolojik etkilerin FORMLARI
II.1.1. Propaganda
II.1.2. Kampanya
II.2. Psikolojik etkilerin METODLARI

■ İnsanları ayıqkən nasıl hipnoz etmeli (Telkin yöntemleri)

II.2.1.1. Otorite ve güvene dayalı telkin
II.2.1.2. Karşı tarafın zaaflarından istifade yoluyla gerçekleştirilen telkin
II.2.1.3. Güven ve itibara dayalı telkin
II.2.1.4. Telkin malzemesinin içeriği faktörü
II.2.1.5. Situativ faktörlere dayanarak gerçekleştirilen telkin
II.2.1.6. Telkin tekniği faktörü

■ İnandırma, aldatma ve dezenformasyon yöntemleri

II.2.2.1. Gösteri manipulyasiyaları
II.2.2.2. Açıklama manipulyasiyaları
II.2.2.3. İzah manipulyasiyaları
II.2.2.4. Arqumentasiya manipulyasiyaları

■ Yaptırım

II.2.3.1. Psikolojik yaptırımlar (diversiyalar)
II.2.3.2. Siyasi-idari yaptırımlar (diversiyalar)
II.2.3.3. Ekonomik yaptırımlar (diversiyalar)
II.2.3.4. Teknolojik yaptırımlar (diversiyalar)
II.2.3.5. Askeri yaptırımlar (diversiyalar)

* 2.3.5.1. Psikotrop silahlar
* 2.3.5.2. Psikotrop hazırlıkları
* 2.3.5.3. Patlayıcı maddeler (eksplozivlər)
* 2.3.5.4. Kimyasal silahlar
* 2.3.5.5. Biyolojik (mikrop) silahlar
* 2.3.5.6. Tektonik silahlar
* 2.3.5.7. Zoo - silahlar
* 2.3.5.8. "Hümanist" adı verilen bir dizi modern silahlar.

Bölüm III: BİR TAKIM İLETİŞİM hileler BARƏDƏ

III.1. Riskli fikirleri nasıl ifade etmeli?
III.2. Eleştiri (irad) kuralları
III.3. Itiraz, vazgeçilmez kuralları
III.4. Konudan ustaca atlatmak kuralları
III.5. Cevaptan diplomatikcəsinə nasıl yayınmalı
III.6. Mevcut yaklaşımı koruyup saklamaya ve daha da geliştirmeye imkan veren kurallar
III.7. Mahir muhatap olabilmek kuralları
III.8. Mahir dinleyici olabilmek kuralları

Hissə II

· Bölüm IV: SOĞUK MÜHARİBƏ METODLARI: Davranış ve düşüncelerin neyrostrateji programlanması yöntemi ("Atom bombasına karşı psikolojik bomba»)

· IV.1.Rəqib ideolojileri nasıl neytrallaşdırmalı
· IV.2.Əleyhfəaliyyətlərin önüne nasıl almalı
· IV.3.İnqilablar nasıl şekillendirilir
· IV.4.Qüvvələr (kimlikler, devletler ...) aleyhine faaliyetler
· IV.5.Rəqib cephesi içine nasıl kargaşa salınır
· ■ Baskı taktikleri ile ilgili bazı nüanslar
· ■ Karabağ Savaşı ile ilgili bazı alıntılar
· ■ SONUÇ

Edebiyat Listesi

KİTABA EK:

> Bu gün dünya piyasalarında petrol fiyatlarının aşağı, düşmesinde psikolojik faktörlerin rolü ve Azerbaycan'ın bu krizden daha az kayıpla çıkabilmesi için bazı öneriler
> Azerbaycan üniversitelerinde okutulan "Sosyal Psikoloji" (Ə.Bayramov ve E.Elizade. Baki, «Qapp-poliqraf», 2003) ders kitabı hakkında Rey
> Azərbaycanin çeşitli sektörlerinde uygulanması mümkün olan bir sira reformlar konusunda öneriler
> ABD ve Azerbaycan seçim sisteminin karşılaştırılması
> Minnetdarlıq
==================================

FARSجاببار ماناف اوغلو مممدوو

ديپلوماتيک پسيخولوگييا
(سيياسي، ايدئولوژي و پسيخولوژي ديوئرسييا و آنتي-ديوئرسييالارين مئتودلاري)


(کیتاب)
______________

کيتابدا عادي هياتدان توتموش سيياست و هربيييي قدر اولدوقجا گئنيش بير دياپازوندا تتبيق اولونان چوخلو سايدا ديپلوماتيک مانعورلرين، تاکتيکي گئديشلرين، پسيخولوژي فندلرين مئخانيزمي ايضاح ائديلير، اونلاردان نئج ايستيفاد ائتميين يوللاري گؤستريلير؛
کيتابين بيرينجي هيسسسيند - قديم شرق لبياخا دؤيوشلريند و عومومن هرب تئخنيکاسيندا اولدوغو کيمي، اونسيييت آکتي نين دا اؤزونمخسوس تاکتيکا و ستراتئگييايا، هوجوم و کس-هوجوم مقاملارينا، کشفيات، ديوئرسييا ائلئمئنتلرين و س. ماليک اولدوغو گؤستريلير، رقيبين زيف جهتلريني نئج آشکار ائتمک، اونلارا زربلري نئج ائنديرمک، قارشي ترفين هوجوملاريندان نئج قورونماق، فيکيرلريني نئج «وخوماق»، اونسيييت زاماني تشببوسو نئج ل آلماق، ليدئرليي نئج نايل اولماق، کيمس هر هانسيسا بير فيکري نئج تلقين ائتمک، اونو نئج اينانديرماق، فاليييت نئج تهريک ائتمک و يا بوندان نئج چکينديرمک، رييني نئج دؤندرمک، ايرادسيني نئج قيرماق، اؤز مؤوقئييني اونا نئج قبول ائتديرمک، اوندا هانسيسا بير هوال-روحيييني، حالي، مئيلي نئج فورمالاشديرماق و يا نئج نئيتراللاشديرماق، موختليف خاراکتئر و ستاتوسلو آداملارلا موختليف شرايتلرد اونسيييتي نئج قورماق، سؤهبتين ماراقلي کئچمسي اوچون هانسي نوانسلاري نزارتد ساخلاماق و س. بارد بهس ائديلير.
ايکينجي هيسسد - کونکرئت اولاراق سيياست و هربيييد ايستيفاد اولونان ديپلوماتيک مانعور و فندلرين تئخنولوگييالاريندان بهس اولونور: رقيب جبهسي نين سگر و هاليسي نين منوي و هربي روحونو نئج قيرماق، اونلارين اؤز قوووسين، اؤز هربي-سياسي رهبرليگي نين کومپئتئنتليگين ايناميني نئج ايتيرمک، اونلارين دؤيوش قابيليييتيني نئج آشاغي سالماق، موقاويمت ايرادسيني نئج قيرماق، هربي ملياتلاردا ايشتيراکدان و يا سفربرليکدن بويون قاچيرماغا، دئزئرتيرليي، کومانديرلر تابئ اولماماغا، سير دوشمي، ساتقينليغا و س. نئج تهريک ائتمک، اونلاري اؤزلري نين، اؤز ياخينلاري نين و يا اؤز دؤولتلري نين، وتنلري نين، رهبرلري نين و ب. لئيهين اولان آدديملارا، فاليييتلر نئج مئيللنديرمک، بئينلخالق سيياستد و عومومن سيياستد بوتون بونلاردان نئج ايستيفاد ائتمک و س. بارد سؤهبت آچيلير، بونلارين رئاليزسي اوچون کونکرئت فند و واسيطلر گؤستريلير.
مئتوديکا دونيا پسيخولوگيياسيندا آنالوقا ماليک دئييل.
کيتاب خوصوصي ايدارلر، ديپلوماتلار، سيياستچيلر، پوليتولوقلار، هرب ستراتئقلري، پئداقوقلار، پسيخولوقلار و عوموميييتج، پراکتيک پسيخولوگييا ايل ماراقلانان هر کس اوچون يارارلي اولا بيلر.

--------------------------------------------------

RU:

Мамедов Джаббар Манаф оглы: Дипломатическая психология ("Как сломить волю людей, изменить мнение других, подчинить себе"). Баку, "Элм ва Тахсил", 2015


АННОТАЦИЯ

В книге излагаются многочисленные дипломатические маневры, тактические ходы, механизм психологических трюков, применяемых в очень широком диапазоне, начиная с обыденной жизни, до политики и военной сферы, указывается, каким образом можно их использовать; говорится о том, как выявить уязвимые стороны противника, как нанести им удары, как защититься от нападений противной стороны, как "читать" его мысли, как взять инициативу в свои руки при общении, как добиться лидерства, как внушить кому-то какую-то мысль, как его убедить, как подстрекнуть к деятельности или как удержать от этого, как изменить его мнение, как сломить волю, как заставить его принять вашу позицию, как создать у него какое-то настроение, влечение, или как нейтрализовать, как построить общение с людьми разного характера, ранга и статуса в разных условиях, какие нюансы держать под контролем, чтобы беседа проходила интересно и пр.

Во второй части - конкретно говорится о технологиях дипломатических маневров и уловок, используемых в политике и военной сфере. Рассказывается о том, как сломить моральный и боевой дух солдат и населения противника, как заставить их потерять веру в свои силы, компетентность своего военно-политического руководства, как снизить их боеспособность, как сломить волю к сопротивлению, как уклонить от участия в военных операциях или от мобилизации, склонить к дезертирству, неподчинению командирам, сдачи в плен, предательству и т.д., как склонить их к шагам, действиям против них самих, их близких или собственного государства, родины, руководителей и т.д., как использовать все это в международной политике и вообще, в политике, указываются конкретные инструкции для их реализации.
* * *
Содержание книги (наименование разделов, краткое содержание, ориентировочный объем)излагается внизу (См.: ОГЛАВЛЕНИЕ)

ОГЛАВЛЕНИЕ

■ ПРЕДИСЛОВИЕ
■ ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Глава I. О МЕХАНИЗМЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ

I.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕОРИИ О МОТИВАЦИИ

I.1.1. Теория психоанализа
I.1.2. Аналитическая психология
I.1.3. Индивидуальная психология
I.1.4. Бихевиорально-научающая теория
I.1.5. Гуманистическая психология
I.1.6. Эволюционизм
I.1.7. Синергетика
I.1.8. Теория катастроф
I.1.9. Другие теорий

I.2. НАША СООБРАЖЕНИЕ (ТОЧКА ЗРЕНИЯ) ПРО МОТИВАЦИИ

I.2.1. Генетические мотивации
I.2.2. Природные мотивации
I.2.3. Социальные мотивации

Глава II. РАЗВЕДКА: КАК “ПРОЧИТАТЬ” МЫСЛИ ЛЮДЕЙ, КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ

II.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕОРИИ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ

II.2. НАША СООБРАЖЕНИЕ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
II.2.1. Биологические характеристики личности (общие психологические признаки присущие [свойственные] всем)
II.2.2. Социальные характеристики личности (Психологические признаки присущие [свойственные] разным социальным группам)
II.2.3. Индивидуальная характеристика личность (Психологические признаки присущие [свойственные] конкретным индивидам)
II.2.4. Ситуативные характеристики личности
II.2.5. Релятивистические характеристики личности
II.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
II.3.1. Диахронический метод исследования (опознание) личности
II.3.2. Синхронический метод исследования (опознание) личности

Глава III. РЯД ТАКТИЧЕСКИХ УЛОВОК (ПРИЕМОВ) ОБЩЕНИЕ и ОТНОШЕНИЕ

III.1. КАК ПОЗНАКОМИТСЯ?
III.2. ПРАВИЛ (ЗАКОНЫ) БЕСЕД
III.2.1. Как выразить рискованные мысли?
III.2.2. Правила критики (претензия)
III.2.3. Правила возражение [протеста] и отказа [отвержение]
III.2.4. Правила искусного уклонение от темы
III.2.5. Правила дипломатичного уклонение от ответа (темы)
III.2.6. Правил, дающие возможность сохранить и развивать существующих отношений
III.2.7. Как стать искусным собеседником
III.2.8. Как стать искусным слушателем

ГЛАВА IV. АТАКА: КАК ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ

IV.1. ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
IV.1.1. Пропаганда (методы)
IV.1.2. Агитация (методы)
IV.2. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
IV.2.1. Оккультизм, экстрасенсорика
IV.2.1.1. История оккультных наук
IV.2.1.2. Механизм оккультных влияний
IV.2.2. Внушение: как гипнотизировать людей наяву?
IV.2.2.1. Внушение, осуществляющие [реализующие] через авторитет и доверия
IV.2.2.2. Фактор индивидуальных качеств влияющей личности (суггеранда)
IV.2.2.3. Фактор материала внушений
IV.2.2.4. Ситуативные факторы
IV.2.2.5. Фактор техники внушение
IV.2.3. Методы убеждение, обмана и дезинформаций
IV.2.3.1. Манипуляций с демонстрациями
IV.2.3.2. Манипуляций с изложениями
IV.2.3.3. Манипуляций с объяснениями [разъяснениями]
IV.2.3.4. Манипуляций с аргументациями
IV.2.4. Санкция
IV.2.4.1. Психологические санкций (диверсий)
IV.2.4.2. Политические санкций (диверсий)
IV.2.4.3. Экономические санкций (диверсий)
IV.2.4.4. Технологические санкций (диверсий)
IV.2.4.5. Военные санкций (диверсий)
IV.1.4.5.1. Психотронные оружие
IV.1.4.5.2. Психотропные препараты 
IV.1.4.5.3. Взрывчатые вещества (эксплозивы)
IV.1.4.5.4. Химические оружия
IV.1.4.5.5. Биологические (бактериологические) оружий
IV.1.4.5.6. Тектонические оружий
IV.1.4.5.7. Генетические оружий
IV.1.4.5.8. Зоо – оружий
IV.1.4.5.9. Так называемые "Гуманистические" орудий, и т.д.

ЧАСТЬ II

Глава V. МЕТОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ:
Нейростратегическое программирование поведения и мышление (“психологическая бомба против атомной!”)

V.1. Как обесценить идеи, как нейтрализовать идеологии
V.2. Как блокировать попыток, как противостоять противодеяниям
V.3. Как формировать революции, как изменить ситуации
V.4. Деятельности против сил (личностей, государств...)
V.5. Как разжигать вражду у фронта противника?

- НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАКТИКИ ДАВЛЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
■ ОТРЫВКИ ИЗ ИНСТРУКЦИЙ “ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ” НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ
■ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО: Минусы и плюсы
■ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРЫ
-------------------------------

РЕЦЕНЗИЯ

Института Философии и Политико-Юридическая исследование АН Азербайджана на книгу Дж.М.Мамедова “Дипломатическая психология”

Монография Джаббара Мамедова “Дипломатическая психология” посвящена малоизученной в социальной психологии особо значимых государственных сферах управления, таких как, политика, идеология и оборона. Следует отметить, что данное исследование в своем основании имеет строго выверенную методологическую основу и логически стройную систему рассмотрения ряда научно важных вопросов, таких как: 1.) Механизмы детерминации мышления и поведения. 2.) Психологический портрет и специфика индивидуальных возможностей личности. 3.) Методы общения и тактика обращения в зависимости от ситуации. 4.) Методы влияния и убеждения на человека в конкретно сложившихся ситуациях. 5.) Методы виртуальной войны, и т.д.

Только один перечень исследуемых в монографии вопросов, говорит об оригинальности постановки вопроса, о стремлении автора рассмотреть ряд научно-практических задач на стыке пограничных наук, таких как, биопсихология, психология, социология и история. Автор пытается доказать, что человеческий потенциал и весь его творческий запас можно с большой долей эффективности использовать в таких важных государственных институтах общества, как идеология, военных управленческих структурах и т.д. Здесь на наш взгляд, автор рассматривает мало изученный в отечественной военной школе “методы виртуальной войны”. Думаю, что специфика исторического момента в которых находится Азербайджан многие выводы в монографии Джаббара Мамедова о социально-психологических аспектах тактики и стратегии в условиях военных действий могут быть использованы с пользой дела в весьма важной для сегодняшнего Азербайджана военной сфере.

Обобщая наше мнение о монографии Джаббара Мамедова “Дипломатическая психология”, можно уверенно сказать, что в этой работе автор смело демонстрирует аналитические способности, логически стройное и системное видение исследуемой им проблемы. Верим, что в ближайшем будущем автор может принести большой вклад в социально-психологическую науку Азербайджана и вместе с тем расширит возможности практического применения его открытий в государственно-важных сферах жизни нашего общества.

Ю.И.Рустамов (Доктор философских наук, проф.) 
(Директор Института Философии и Политико-Юридическая исследование АН Азербайджана)

Р.Дж.Азимова (Доктор философских наук, проф.)
(Заведующий отделом “Социология и Социальная Психология” Института Философии и Политико-Юридическая исследованиеАН Азербайджана)
- - -

РЕЦЕНЗИЯ 2

Важно отметить с самого начала, что книга Джаббара Мамедова в это трудное время, когда Азербайджанская государственность только начинает формироваться, в обществе идет активный поиск решения Карабахской проблемы является своевременно написанным ценным произведением, посвященным актуальной теме, имеющим важное значение с точки зрения государственности. С одной стороны личное участие самого автора в Карабахской войне, а с другой хорошее знание психологии, философии, физики, лингвистики, логики и многих других (он является автором ряда произведений в этих областях) дают ему возможность рассмотреть и проблемы общества и проблемы отношений между людьми с оригинальной призмы и высказать новые идеи касательно их.

В общем, с научной деятельностью автора мы знакомы еще с 1998 года. В то время материалы его первой книги в области психологии были обсуждены на нашей кафедре и получили высокую оценку кафедрального состава. Еще тогда у нас сложилось мнение о том, что он является талантливой, перспективной личностью, способной на оригинальное мышление и суждение. Появление такой книги, которая является результатом его успешной деятельности, порадовало и еще раз утвердило наше мнение. При чем это развитие относится не только к количеству и объему, но и к качеству работы. Так, сравнивая предыдущие работы автора с сегодняшней, мы становимся свидетелями развития его опыта и профессионализма.

В общем, эту книгу Дж.М.Мамедова можно назвать энциклопедией психологических воздействий. Так, здесь собраны разного рода методы, приемы и средства которые воздействуют на психику, в том числе включая технические, химические, политические, экономические и др. средства. Однако автор не ограничивается лишь розничным перечислением и толкованием этих методов. Во-первых, он пытается определить общие закономерности между всеми этими методами, на основе этого найти систему психологических воздействий и можно сказать добивается этого. Так, книга завершается созданием оригинального аппарата воздействия, названного автором “Метод нейростратегического программирования поведения и соображений”. А во вторых, автор обращает внимание не только на теоретические вопросы, но и одновременно в широком диапазоне исследует места применения толкуемых им методов, начиная с обыденной жизни до политической и военной сферы, объясняет их, в конечном счете, делает необходимые выводы об использовании всех этих методов, в вопросах развития Азербайджанской государственности и разрешения Карабахской проблемы. Все это показывает, ценность книги и с теоретической и с практической точки зрения и его значимость для нашей государственности.

В книге автор рассматривает проблемы в весьма широком диапазоне. Сюда относятся разнообразные вопросы, начиная с психологической точки зрения анализа вопросов, актуальных в современном мире как демократия и глобализация до оригинального отношения автора к некоторым проблемам психологии. Ссылаясь на теорию “функциональная асимметрия черепно-мозговых полушарий” разбив на четыре категории исследование структуры личности, соотнесение проведенных классификаций этому принципу, теория мотивов, теория потребностей теория внушения и др. являются примерами относящиеся к последним. Особенно сильная логичность и системность в соображении и письменном стиле автора дает ему возможность достаточно широко рассмотреть любую проблему и делать из них объективные выводы. Как уже было отмечено, вся суть книги завершается созданием нового аппарата психологического воздействия, названного автором “ Метод нейростратегического программирования поведения и соображения”. Не смотря на то, что некоторые нюансы этого нового аппарата, созданного как альтернативное методу “нейролингвистического программирования”, актуальному в современном Западе являются спорными, в сравнении с методом “нейролингвистического программирования” по более широкому кругу применения, универсальности, системности, практичности и по методике пригодности его можно принять как существенный аппарат психологического воздействия. Стремление автора к максимальной общности и системности в протяжении всей книги и здесь дает ему возможность создать универсальный аппарат, который может стать пригодным в каждой ситуации и для каждой ситуации. Предпочтение автора примерам, выбранным из военной и политической истории мира, чем ситуациям обыденной жизни, при толковании сути этого аппарата, выбор Азербайджанской государственности и Карабахской войны как главный пример, мишень при толковании его механизма применения в несколько раз увеличивает значимость и актуальность этого аппарата, в общем, этой книги.

Думается, что примеры, выбранные автором из политической и военной истории мира о том, кто, когда и каким образом победил своих врагов лишь при помощи психологических уловок без вооруженного вмешательства, либо с применением минимальной силы может иметь значение с точки зрения богатого материала и стимулирования создания новых концепций в этой области для каждого кто занимается размышлением о путях разрешения Карабахской проблемы. А пока, сам автор создал одну из прекрасных примеров концепций этого типа под названием “Методы проведения холодной войны”.

Должны отметить, что эта книга Дж. Мамедова не лишена и недостатков, в нем имеются в достаточном количестве спорные моменты. Однако, показывая эти нюансы детального уровня, мы не хотели бы повредить общему значению книги. И особенно из–за близкого знакомства с диалектикой развития творчества автора, уверены, что в дальнейшем он сам отстранит эти недостатки.

В общем, книга содержательна, посвящена актуальным вопросам, может иметь большое значение с точки зрения государственности, оригинальная, объемистая, может быть интересной и нужной для каждого, вне зависимости от возраста и специальности.

Автор весьма талантлив, наблюдателен, осведомлен и имеет оригинальное научное мышление. В нем имеются редкие качества, свойственные теоретику-ученому. У него имеется способность смотреть на события с новой точки зрения, анализировать их, используя современные понятия и средства и делать из них ценные выводы. Мы желаем ему удачи в дальнейшей деятельности.

И. А. Сеидов (кандидат психологических наук, доцент)
Р.А.Джавадов (кандидат психологических наук, доцент)
М.В.Велиев (кандидат психологических наук, доцент)
--------------------------------------------------------
ВВЕДЕНИЕ

* * *
Наверное, многие в жизни встречали таких людей, которые попавшем в среду резко отличаются от других, завоевывают репутация, уважение, власть над людьми, беспрепятственно проникая в их мировоззрение, образ жизни, мысли, оказывают на них влияние, превращаются в их идеалу. Эти люди словно “магнетические”, “гипнотические” личности. В каждом их слове чувствуется властность, сила, окружающие независимо от себя подчиняются их воле, вынуждаются выполнять их желание, требования, следовать за ними, не смеют выступать против них. Все стремятся в общению, дружбу с ними, верят в их слову как догму, в спорах, в конфликтных ситуациях преимущество их резко привлекает внимание, несмотря на то, что они неразговорчивы и мало чем отличаются от окружающих физически, а в их высказываниях редко присутствует определенность, логическая последовательность, информативность и т.д.

Лидеры, оказывающие влияние на ход истории, определяющие мировой порядок – именно из таких типов людей. Они способны с одним словом поднять на ноги миллионы людей, повести за собой, привести к смерти, погубить. Им присущи такие качества, как быть постоянно выше всех, властвовать над другими, (из)менять окружающую среду по своему желанию и т.д. Это феноменальное свойство их постоянно было в центре внимания философов, психологов, политологов, историков и пр., для раскрытые тайну феномена лидерства на протяжении истории пытались миллионы мыслящих умов.

Здесь раскрываются как раз тайны именно этого феномена.

Как в мире невозможно найти двух одинаково повторяющимся друг другу по всем чертам людей, отношения складывающая между ними так же, отличаются друг от друга по своему содержанию и форме, цели и характеру, средствам и т.д. Каждый вид общения несет в себе от черты элементов характера, интеллекта, темперамента его авторов, вплоть до их религиозной, национальной, расовой, наследственной, половой, классовой, политической и т.д. принадлежности. Сюда входят также эмоциональное состояние авторов, их уровень образования, профессия, общественный статус, возраст, отношение друг к другу, их желания и т.д., а также то, что беседа ведется наедине или перед публикой, с представителем своего пола или противоположного и т.д. В то же время такие факторы как ведется ли беседа с целью обвинения или защиты, опроса или совета, утешения или провокации, экономическое, политическое, военное, культурное, социальное и т.д. положение времени и .т.д. также из факторов, влияющих на результат беседы.

Несмотря на все эти противоречия, сложности, разветвленности, многоплановости, акт общения во всяком случае имеет определенную закономерность и лица, осознающие эти закономерности знают, что этот процесс не являясь так уж хаотичен, на самом деле это великолепный психологический аппарат, обладающий большой математической упорядоченностью, систематизированную внутреннюю структуру, четкому механизму. А лица, знающие "язык" этого аппарата, имеют власть над людьми.

В этой книге как раз объясняется механизм этого аппарата.

Здесь, как и в восточных единоборствах и вообще, в военной технике, показывается, что акт общения тоже имеет своеобразную тактику и стратегию, моменты атаки и противоатаки, элементы разведки, диверсии пр., говорится о том, как выявить слабые стороны противника, как наносить ему удары, как обороняться от атак противника, как "читать" его мысли, как взять инициативу в свои руки во время общения, как достичь лидерства, как внушить противнику какую-либо мысль, как его убедить, как побудить его к действию или как противодействовать этому, как изменить его мнение, как сломить его волю, как заставить его принять свою позицию, как создать у него какое-то настроение, склонность или как нейтрализовать, как общаться с людьми разного характера и статуса в различных условиях, какие нюансы держать под контролем для того, чтобы беседа была интересной, как ввести в мозг отдельных индивидов, а также огромных масс народов нужные лозунги, веру, взгляды, мотивы, как сломить моральный и военный дух солдат и населения армии противника, как заставить их потерять веру в свои силы, компетентность своего военно-политического руководства, как снизить из боеспособность, как сломить волю к сопротивлению, как подстрекать их к неучастию в военных операциях или к отказу от мобилизации, дезертирству, неподчинению командирам, сдаче в плен, предательству и т.д., как склонить их к людям, действиям, которые против них самих , их близких или их государств, их Родины, руководителей, как использовать все это в политической борьбе и т.д., и для их организации указываются конкретные трюки и средства.

Это методика – представляет собой систематизированный практический курс, свод правил и наставлений, является своего рода психологическое дзюдо, совокупность знаний, приемов, и навыков, позволяющий употребить себе на пользу естественные слабости оппонента, работать без страха в "лаборатории человеческих отношений" и ощущать одобрение со стороны окружающих. Она охватывает и дает возможность объяснить всевозможных вариантов манипуляции и воздействии.

Его самостоятельно можно использовать при создании "психологического оружия", программировании человеческого мозга, создании разумных роботов (искусственного интеллекта) нового поколения, при разработке кибернетических моделей поведения обществ, а также в риторике, дипломатии, педагогике, криминалистике, рекламном деле, идеологических войнах, лингвистике и информационных теориях и в других делах.

В то же время она является незаменимым оружием для защиты слабых от влияния, давления, атаки, эксплуатации и т.д. сильных, так как влияние – теряет силу с осознанием механизма.

Методика не имеет аналога в мировой психологии.

II

Как сделать, так чтобы в один миг миллионы людей, выходив на улицу, набросились друг на другу, возжаждав крови друг друга, наслаждались убивая, мать своего ребенка, отец сына, друг друга? Жившие до вчерашнего дня как в одной душе люди, сегодня жаждались кровью друг друга? В один миг разумом и душой миллионов людей овладел бы дьявол. И потом, в один божий момент, по вашей воле, этот дьявол, отпустив их, исчезнул, и эти люди опять начали жить дружно и радостно, как будто, ничего не было? Как сделать, чтобы вражеские солдаты, атакующие вас с чувством безграничной ненависти, в одну минуту бросив бы оружие и разобрались по домам, или же массой перешли бы на вашу сторону, или обратили бы оружие друг на друга, против своих командиров, своего правительства своего населения?

Фантастика или зверство, не так ли?

Однако, не так уж зверство, как истребление людей ядерными, химическими, бактериологическими или даже обычными орудиями. И эти методы на сегодняшний день не являются уже фантастикой. На сегодняшний день все эти методы давным-давно исследуется и экспериментируется в секретных лабораториях разных государств и уже есть конкретные результаты. "Зомбирование" людей, "отмывание мозга", гипнотизирование наяву, кодирование мозга через специальные компьютерные вирусы, программирование поведение и мышление специальными алгоритмами, психотронные генераторы – все эти реалии сегодняшнего дня. В этом книге не просто перечисляется и объясняется формы, методы, средства, и опыты всевозможных вариантах этих манипуляций, воздействий и диверсий. Здесь исследуется и впервые раскрывается внутренняя структура, скрытая система взаимодействий и управлений. Строится на этом оригинальный модель программирование поведении и мышлении, под именем "Нейростратегическое программирование поведения и мышление", альтернативного известному "Нейролингвистическому программированию" (НЛП) и совершенно отличающий от подходов ее и других подходов (например от подходов таких классиков, как Д.Карнеги и.т.д.), являясь обобщением всех подобных методов. И через него выстроится в один общий стержень все эти формы воздействий и манипуляции.
III
Возникновение конфликтов из-за передела ограниченных ценных вещей, неизбежно. И конкуренция в приобретении еще большей доли в таких дефицитных ценностях, как власть, престиж, благо и т.д. на протяжении истории было причиной всех человеческих конфликтов. Ни перемены формаций, обусловленные динамикой экономических отношений, ни эволюций цивилизации, меняющиеся гармонично с диалектикой развития человеческого разума, ни что-либо другой не предотвратило за тысячелетия этих кровопролитий, что дает основание думать, что это связано с глубинами человеческого свойства. И в действительности это так. Так, биологические закономерности, называемые борьбой за выживание и естественного отбора, философские закономерности, называемые диалектическим противоречием, легитимируя эти конфликты, придают им статус изначального и вечного существования, тем самым обеспечивают состояние динамического и диалектического существования социума. А в другом смысле, каждая новая ступень, завоеванная человечеством, каждое его новое достижение, как в умственной, так и практической сфере, само по себе требует, возникает новой системы норм и ценностей, а она, в свою очередь – все новых отношений, что реформы этих отношений проявляются в локальных рамках – как взлет и падение отдельных индивидов, а в глобальном масштабе - отдельных государств. А это само по себе показывает, что пути развитие не всегда происходит одной только по линии эволюций.

А как хотя бы немного смягчив остроту этих конфликтов, застраховать себя от этих болезненных процессов, хотя бы частично?

На протяжении тысячелетий философы предлагали разные варианты решений этой проблемы: кто-то видел решение в проповедование идеального государственного устройства, как Атлантида; кто-то в призыве правителей к справедливости; кто-то в завораживание умов с фантазией "золотой эры"; кто-то в запрете у людей проявление диких инстинктов; кто-то в торжестве высших этических и эстетических ценностей; кто-то в созданий утопические обществ, и в принуждении людей жить в его казармах, другие же в иных путях. Однако все это не предотвратило за тысячелетия кровопролитий на земле, напротив, связав руки группе честных, простых людей, оставив их беззащитными перед не следовавшим этому пути людей, лишили их возможности нормально бороться за существование, используя максимально все, данные им Богом. Поэтому, можно сказать, что ни один из этих вариантов не был методом адекватного подхода к проблеме и нарушил нормальное русло процесса естественного отбора. Именно поэтому все еще нужно искать новые варианты решения проблемы. Эта книга появляется как одной из таких попыток.

Здесь те мысли, поведение, отношение, и т.д., на которые ими поставлено "табу", не запрещается, и не порицаются. Нет. Напротив, стараются на детального раскрытия, чтобы сделать их достоянием всех. Дело в том, что в отличие от других видов воздействия, основным методом нейтрализации психологического воздействие является раскрытие факта его существования. То есть, выявление существования, применения манипуляции, уже означает обезвреживание его мигом. С этой точки зрение, общеизвестность общих правил игр, не во вред, а на пользу дела. Так, это приводит к завязывании рук очень многочисленных манипуляторов, которые спекулируют, ссылаясь на пустоту в чьих-то информационных рамках. К тому же, этот вариант, по перечисленным выше причинам, в мире, где искоренение противоречии невозможно, является незаменимым средством для перевода борьбы за существование людей из сферы сил, на умственную.

Вся сущность книги завершается, обобщается созданием нового психологического аппарата воздействия, названного нами “методом "нейростратегического программирования" поведения и мышления” (2-я часть книги полностью посвящена ему).

(СОКРАЩЕН)

Напоследок еще раз отмечаем: Единственная цель детального раскрытия здесь всех этих "запрещенных" методов заключается в том, что они и без того известны сильным и они используют их по отношению к слабым безо всяких ограничений. Пусть теперь они станут достоянием всех, чтобы число обманутых и попавших в сети уменьшилось, по причине того, что общие правила игры известны уже всем. С другой стороны, привлеканием к ним внимание, пусть актуализируется создание вариантов защиты от них.

* * *
Теория психоанализа

* * *
Согласно философских взглядов основоположника этого течения Зигмунда Фрейда и его последователей, в основе всех видов человеческой деятельности стоит единство и борьба двух противоположных начал, называемых Фрейдом Эрос и Танатус. По Фрейду первый из них является инстинктом жизни, а второй – смерти. К первой категории он относит “потребность в самосохранении” (то есть, обычные физиологические потребности), ко второй же - агрессивность, садизм, мазохизм, покушение на самоубийство и прочие потребности. По Фрейду, Вселенная с самого начала склонна к хаосу и разрушению, и жизнь, является единственным коротким отрезком времени организованности этого хаоса. Но не в абсолютном смысле. Так, существа и в продолжении всей жизни остаются между жизнью и смертью, бьются между стабильностью и хаосом. К состоянию стабильности Фрейд относит здоровье, нормальное состояние организма, а к состоянию хаоса – нервное, напряженное, неуравновешенное состояние. По Фрейду главная причина последнего состояния состоит в том, что первые инстинкты, называемые им Эросом удовлетворяются ненормально. Среди главных барьеров, мешающих их удовлетворению Фрейд особенно отмечает практическую невозможность и нравственные императивы. Чтобы яснее донести сущность вопроса, он объясняет свою теорию на примере удовлетворения сексуальных чувств.

По Фрейду, если по причине практической невозможности или нравственных барьеров ("Супер-Эго"), инстинктивно существующие в человек половые потребности не удовлетворяются, тогда они вытесняются из сферы сознания (из "Эго") в сферу подсознания (в "Ид") и начинают ждать здесь момента своей реализацию. Затем, чтобы найти пути их удовлетворения, подсознание непрерывное посылает сознанию "заказы". А каждый отрицательный ответ на них подсознание, работающее нелогичными принципами, принимается как самостоятельный синдром, в очередной раз в связи с каждым из них, посылает отдельные заказы, и в связи с их ответами, действует таким же образом и т.д. В результате, из-за перегружение сознание – главного управляющего органа организма – анализом одного и того же проблема, с геометрической прогрессией, деятельность ее постепенно тромбируется, блокируется, теряет свою нормальную рабочую функцию. Эти скрытые процессы, идущие в организме, внешне проявляются в виде различных нервозных симптомов и в виде нарушения нормального рабочего ритма организма. Именно поэтому, Фрейд видел главную (вернее, единственную) причину невроза в ненормальном удовлетворении половых потребностей, который, особенно этот момент в концепции Фрейда, пока воспринимается как его самая уязвимая часть и исторически больше всего именно эта часть подвергалась критике.

Так, как Фрейд вообще, чрезмерно абсолютизирует роль сексуальной сферы (энергии либидо) в психической эволюции человека, который в современной психологии и психиатрии безоговорочно доказано, что это не так, и в процессе психической детерминации роль половой деятельности (и ее проблем) ничуть не больше, чем роль других факторов.

Вернемся к основному вопросу...

(СОКРАЩЕН)
* * *
ЧАСТЬ II

МЕТОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В первой части книги разъясняется общий механизм воздействия на людей. Однако то, что разъяснялось там было не систематичным разрозненным описанием этих методов. В обычной жизни они очень редко применяются в отдельности отличаясь друг от друга. Т.е. люди для достижения какой-либо цели комплексно пользуются всеми средствами, дозволенными им своими мировоззрениями, взглядами, опытами, возможностями, способностями и т.п., что во многих случаях охватывает одновременно несколько из вышеперечисленных средств. однако здесь есть определенный парадокс: иногда для одной и той же цели несмотря на применение всех этих перечисленных средств бывает невозможным чего-то достичь, наоборот, кто-то другой посредством всего одного – двух из них достигает необходимого результата. А вся проблема заключается в том, где, в какой комбинации пользоваться всеми этими средствами воздействия. Так что, не систематичное, хаотическое применение этих приемов может принести больше вреда, чем пользы..

- Для примера, например, во многих боях карабахской войны, хотя азербайджанцы превосходили армян в тяжелой технике, победа доставалась с трудом или вовсе не была возможной. А вся проблема заключается в том, что хотя в горных условиях (особенно, в скользкие зимние месяцы) эффективность всех видов тяжелой техники (например, 60-тонных тяжелых танков), всех видов артиллерии с прямой наводной (напр., "Градов") и др. была ниже "отрицательного нуля", Азербайджан старался обеспечивать свои войска в основном оружием такого типа. А противная сторона, наоборот, предпочитала комплектовать свои войска легким оружием, максимально эффективным с этой точки зрения (напр., гранатометом, пулеметом, гранатами, снайперскими биноклями ночного видения, АГС, бронежилетами и др. – которых у нас на всю роту было в одном – двух экземплярах или вовсе не было) в виде гибких сухопутных войск полностью обеспечены подобно Шверцнеггеру (по имеющимся у нас сведениям, теперь в азербайджанской армии положение с этой точки зрения изменилось).

А воздействие с последовательной конкретной системой создает определенную программу, ниже мы попытаемся составить один из таких комбинационных вариантов..

В современной науке пока существует всего один психологический аппарат из этой категории – метод "Нейролингвистического программирования". Однако он не лишен ряда слабостей, недостатков, ограничений, часть из которых ниже будет перечислена. А пока конкретно о его содержании.:

В "Нейролингвистическом программировании" прежде всего отыскиваются, выявляется находящейся в мозгу объекта воздействии, убеждений, взгляды и интересы составляющие полюсы, конкурирующие (конфликтующие) друг с другом, а также возникающие поэтому диссонансы, дискомфортностьи. В последующем этапе посредством специальных приемов ему разъясняется неудобство, дискомфортность этого состояния (социального, культурного, физического и т.п., и как следствие этого психологического состояния) и при помощи пропаганды в его мышлении производятся определенные изменения для того, чтобы по-другому воспринимать жизненную ситуацию, по-другому строить свои отношения с людьми. Под этим действием лицо, оказывающего воздействие, т.е. инструктора объект после того, как "поймет", как ему преодолевая эту дискомфортность добиться спокойствия, что ему для этого надо делать, что от него требуется, уже самостоятельно (вернее, в соответствии с этим новым стереотипом восприятия, введенным в его мозг) начинает собирать информацию о своем состоянии, житье, повседневной деятельности и т.п. Сравнивая свое настоящее (реальное) и желаемое (возможное) состояния, партнер устанавливает для себя, какие нужно мобилизовать ресурсы, какие сделать шаги для достижения комфортности своих чувств и самочувствия (см.: литература – 211; 264; и т.д.)..

Как видно в названии и содержании "Нейролингвистическое программирование": 1) Предусматривает воздействие на поведение и мышление людей только чисто пропагандистскими методами и непропагандистские методы – которых мы здесь называем методами агитации и санкции – не по названию, не по содержанию никак не может содержать в себе; 2) Эти правила пропаганды сами также не совершены. Так, не в одной из известных нам литератур, связанных с этой темой не указывается, что для того, чтобы увеличивать или уменьшать в глазах конкретного адресата чего-то субъективную цену, конкретно что и как надо делать; 3) Данный метод вообще работоспособный в фоне имеющихся в мнениях и взглядах готовых проблем, трещин, противоречий, сомнений и пр. Для их генерации искусственным путем арсенал средств "Нейролингвистического программирования" практически недостаточен; 4) Также здесь задача перехода каких-то тенденций, которые могут формироваться в мыслях, "переводясь" в поведения, в сферу практической реализации фактически не может быть решенным. Наоборот, если объект "упрется двумя ногами в одну обувь" и откажется слушать какие-то "лекции" или будет иметь иммунитет против таких спекуляций, тогда этот метод не пойдет дальше порога пустой "болтливости"..

Одним словом, в обычной жизни люди для того, чтобы повлиять на поведения и мысли, самочувствие, склонности друг друга и т.п., пользоваться ими для своих целей, используют сотни таких методов, как обычное взяткодательство, продвижение по службе, применение угрозы, покушения, диверсии-террора, саботажа, шантажа, физической силы, похищение ребенка, поджог дома, машины, увольнение с работы, совершение раздражающих его действий, обращение в полицию и т.д., "Нейролингвистическое программирование" далеко, небо от земли, отнести в пределы своего арсенала также методы воздействия..

Говоря более простым языком, это своего рода правила "проповеди", что в народе чтобы показать малоэффективность таких методов воздействия давно зародился ряд выражений, например, "Невозможно вывести отару с поля сказав "Кыш!", "Мельница занята своим делом, хотя "чах-чух" голову морочит" и т.д..

Мы так думаем, что сказанного достаточно, чтобы показать, насколько далек от совершенства метод "нейролингвистическое программирование", созданный в современной науке с целью моделирования поведения и мышления, склонностей, настроений и т.п. и являющийся в настоящее время единственным и самым актуальным методом воздействия. Именно по всем этим причинам здесь разрабатывается (делается попытка для составления) новая программа психологической диверсии, где устранены эти перечисленные недостатки, что по нашему мнению по эффективности этот вариант должен н_ _ ¶ § _ _ _ ( все до сих пор созданные другие программы такого рода, в том числе, особенно, завоевавшей на сегодняшнем Западе особую популярность этого метода "нейролингвистического программирования", в том числе.:

1) Предложенный нами этот вариант вследствие того, что содержит в себе все существующие и возможные способы воздействия или оставляет пустое место для недостающих, является более универсальным, общим и систематичным из всех ныне существующих методов воздействия такого типа. По этой особенности его – если сказать языком информации – в определенном смысле можно назвать "версией 2001 года" метода "нейролингвистического программирования"; 2) В отличие от "нейролингвистического программирования", здесь выделяется широкое место для использования не только вербальных, но и одновременно многочисленных невербальных и непсихологических форм воздействии, т.е. здесь в игру включается весь арсенал человеческой возможности; 3) Здесь если, так сказать, 'под рукой" нет готового психического компонента (силы или деятельности, позиции или интереса, аналогичности или различия и т.п.), во всех случаях предусматриваются варианты их искусственного образования с соответствующими правилами детонации, описывается, что в конечном результате корректирование мнений и взглядов, поведения и характера, самочувствия, склонности и т.п. объекта (индивида или большинства) в этом контексте появляется как редуктивный эффект общей детонации; 4) Метод содержит в себе принципы также таких учений, как психоаналитика, аналитическая психология и т.п.; 5) Метод будучи универсальным в одинаковой степени пригоден для любого индивида независимо от социальной (расовой, наследственной, этнической, классовой, политической, региональной и т.п.) принадлежности или любых групп, обществ, государства и т.п. независимо от социального состава (безусловно, здесь пока достаточно также несказанного)..

И наконец, еще раз отмечаем: здесь единственная цель от подробного выяснения всех этих "запрещенных" методов заключается в том, что и без того большинство их знакомо сильным и активно используются для покорения ими слабых. Одновременно, у них имеются всякого рода оружейные арсеналы от атомной бомбы до самых разнообразных видов уничтожения человека. Пусть слабые тоже будут овладевать хотя бы таким простым оружием для защиты от их атомов. А также, знание всеми правил игры ограничивает возможности использования чьей-то неосведомленности в спекуляционных целях. Одновременно, выяснение механизма этих правил хочешь или не хочешь стимулирует также создание защитных вариантов против них.
* * *
Деятельности против сил (личностей, государств...)

(СОКРАЩЕН)

... Сказанные до сих пор, относилось к вопросам, имеющим значение в условиях наличия у соперника противников. Если нет противников, то либо с целью расширения их фронта, а также для того, чтобы еще больше сторон настроив против него, оказать через них на него давление, или использовать их против него как инструмент, ведется, параллельно сказанному, работа по искусственному созданию против него противников. Для этого:

V.4. 2) Делаются попытки настроить против соперника стороны, которые относятся к нему лояльно, нейтрально или положительно; стараются поссорить его с союзниками. Для этого:

V.4.2.1.) Против него ведется идеологическая работа. В том числе.:

V.4.2.1.1.) Находятся, выявляются факты являющимся против него, широко рекламируются, ведутся все меры для их распространения.

Отчасти к моментам, которые могут материалом для контрпропаганды могут относится:

- Любые противоречие между нем и мишенью пропаганды в том числе: Исторические различия и проблемы – такие как разделение и даже столкновение их дорог в прошлом; социальные отличия и проблемы в настоящем - такие как этнические, религиозные, классовые, местные, идеологические, политические различие и др.;

- Моменты, когда он попадал в жалкое, ничтожное, мизерное, омерзительное, трусливое, неуверенное, нерешительное и т.д. положение, когда он проигрывал, унизился, стал объектом насмешки, оскорбления, упрека, издевательства, моменты, когда опозорился, предал близких, лицемерил, ставил личные принципы выше моральных ценностей, личные интересы – выше общих интересов, одним словом, моменты, особенности, высказывания считающиеся или которые могут считаться с точки зрения вкуса аудитории постыдными, неэтичными, неприемлемыми, позорными, ненормальными, низкопробными и т.д.;

- Всякие недостатки, несовершенства в его способностях и возможностях, в том числе ограниченность, устарелость, примитивность, однообразность, недостатки, неопытность, парадоксальность, застойность в образовании, стиле работы, знаниях, опыте, в научной и другой деятельности, арсенале возможностей; дискомфорт, который приносила ему его чрезмерное старость или молодость, увечье, болезнь, чересчур низкий или высокий рост, какой-либо другой физический недостаток; порождаемые ими неудачи;

- Любые его особенности, признаки, поведение и высказывания, связи, которые могут вызвать угрозу, опасность жизни, имуществу, собственности, благосостоянию, спокойствию, порядку, миру, личности, нравственности, авторитету, чести, должности, статусу их самих и их близких (одним словом., задевающие их интересы); которые смогут их обидеть, нанести боль, и .т.д.

Разыскивается и отбирается из его жизни и деятельности, особенностей, биографии эти и тому подобный каждый его шаг, высказывание, план, особенность или связи, которые не согласуются и даже противоречат (национальному и индивидуальному) вкусу, взгляду и интересам (в том числе идеалу, традиции, стереотипу, желанию, потребности и т.д.), а также социальной (расовой, наследственной, религиозной, классовой и т.д.) принадлежности стороны, являющейся объектом пропаганды, и все эти с особым колоритом подчеркивается, преувеличивается, преподносится, широко рекламируется (см: раздел “Пропаганда”), составляется его портрет из таких штрихов, постарается восприятию все это как его истинный замаскированный облик;

Качества противоположные сказанному, то есть качества, которые могут быть охарактеризованы как положительные с точки зрения мишени пропаганды – замазываются, скрываются, упускаются из ввиду, а если очевидны, то упрощаются, обесцениваются, преподносятся до обычного, занижаются, доводится до уровня второстепенного, третьестепенного вопроса, интерпретируя как продукт артистичности, как привычная вещь, присущая всем

Еще раз отмечаем, что здесь в любом случае сказанные относятся не только к отдельным индивидам, в том числе, к тому, чтобы уменьшить чей-то авторитет на его фронте, но и к введению компанию против какого-то государства на международной арене...

(СОКРАЩЕН примеры и дальнейшие методы...)
* * *
Как разжигать вражду у фронта противника?

“У тебя есть три друга: первый - это твой друг, второй - друг твоего друга, и наконец третий - враг твоего врага”
                                                     Хазрат Али (а.с.).

Геополитика - если выразить попроще, это политика, основанная на стратегическом значении географического положения. Как, например, государства Западной Европе вот уже 50-60 лет получают дивиденды от столкновения или пересечения на их территории геополитических амбиций крупных держав, также так и такие государств, как Вьетнам и Афганистан только по этой причине на протяжении десятилетий лишены права жить, как нормальный человек, к чьей судьбу попало несчастья расположится на самой высокой стратегической позиции на юго-востоке Китая и СССР (а теперь, России).

Однако функция буфера или моста между кем-то носится не только в географической плоскости. Во всех сферах системы отношений, в том числе в сложном социально-политическом пространстве тоже, достаточно меридианов, которые нейтрализуют или усиливают взаимное влияние различных полюсов, который случайное расположение в каком-то из них само по себе решает судьбу людей.

Точно подсчитав, какова на данный момент для какого-то полюса собственная субъективная ценность, уметь искусно использовать это с выгодой для себя - является единственным путем, который застрахует собственную жизнь от случайностей, позволит приобрести, хоть и неполную, власть над своей судьбой.

Так называемая "двойная политика" или "сбалансированная политика" служит именно к эту цель.

В этом виде политики, являющейся особой вариацией перечисленных до сих пор методов, вышеуказанные способы уже попросту применяются для обеих сторон. То есть, в этом случае, постоянно планомерно меняя установленную "ставку" или направление проводимого курса толи в одну, толи в другую сторону, влияние, сила и интересы сбалансируется. А такое двойственное отношение, динамичный курс, переменчивая позиция, постоянно заставляет противника к уступчивой, мягкой позиции по отношению к вам, оказывая давления ему, с предположением вашего ухода или расширения вами фронта врага. Вероятность же вашего ухода или расширения вами фронта врага, делает невозможным какую-либо жесткую линию по отношению к Вам, и заставляет обоих партнеров (например, и власть и оппозицию в государстве противника) обращаться с вами тактично, мягко, на языке уступок, втягивает их обоих на спор, интригу, соревнованию, соперничеству ради перетягиванию вас на свою сторону.

На сегодняшний день в международной политике это активно используется в следующих целях:

1) Для давления на власть государства противника;

2) Для посеяние зерна раздора, конфликта, противостояния у фронта, у электората, у население, у личного состава, у сторонников и т.п. противника, или между его и его союзниками, или с любой другой стороной;

3) Создав конфронтацию во фронте, внутри электората, населения противника, держать его в напряжении, пока не истощится его сила, дестабилизировав там ситуацию, перенаправить его энергию против самого себя;

4) Создав смену власти на фронте противника, привести к власти произвольную силу, которая или сама, или платформа близка вам, или если даже не близка, то хотя бы и не близкого и вашему противнику или же даже по возможности, являющемся против него;

5) Разделив силы, суметь вести "эффективную" работу с каждой стороной по отдельности;

6) Чередуя установленную ставку или оказываемое давление (то есть, меняя баланс в пользу то ли этой, то ли другой стороны) постоянно урывать с каждой из обеих противных сторон долю или уступку;

7) Раздувать вокруг себя определенную страсть конкуренцию;

8) Для выполнения функции буфера, балансира, амортизатора или стабилизатора между кем-то и т.д..

n К примеру, в армяно-азербайджанском конфликте Запад, целенаправленно законсервировав решение проблемы между этими двумя сторонами и добившийся прочности их вражды, на первом этапе используя их как средство давления ("Дамоклов мяч") друг на друга, тем самым сумел в значительной степени повернуть их внешне экономический, политический военный, культурный и др. курс от России к себе. На последующем этапе этот рычаг понадобился ему для вынуждение их обоих подчиниться и дать себя эксплуатировать. Уровень жизни в этих ослабившихся от длительного противостояния двух государствах, падая день ото дня до самого низкого уровня, заставил их обоих, их население экспортировать, продать Западу по дешевке, все, что было предназначено для приятных дней, высшую жизнь и т.п. ради того, чтобы не вымирать, – рабочую силу, интеллектуальный потенциал, высшие ценности, женщин, произведения искусства, природные богатства, изобретения, государственные тайны и т.д. Постоянно ощутимое "особое внимание" Запада к одному из них – Армении, исходило из цели уравновесить дисбаланс сил, появляющихся в соперничестве с относительно богатым и сильным Азербайджаном и еще долго не давать возможности вывести их друг друга из игры. Вед, соловей всегда попадает в клетку из-за своего красивого голоса, а павлин остается без перьев только из-за красивого хвоста. Воробей и ворона же всегда свободны и счастливы, потому, что не имеют никакого дарования.

В общем "двойная политика" осуществляется за счет использования в комбинации совокупности вышеперечисленных методов давления (идеологических, тактических, стратегических и т.д.). В том числе:

V.5.1.) В этом случае в начальной стадии выявляются имеющиеся между отдельными индивидам или социальными группами, слоями проблемы, трещины, противоречия, недовольства, конфликты, и всеми средствами они поддерживаются, ведутся соответственные провокационные меры для их еще большего углубления.

К таким провокационным моментам, которые могут быть материалом для пропаганды частично могут относиться:

(СОКРАЩЕН ПРИМЕРЫ и СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ)
* * *
Военные санкций (диверсий)

(СОКРАЩЕН)

Психотронные оружия

Под названием “Психотронное оружие” в современной науке подразумеваются технические конструкции, позволяющие управлять психикой. В современной науке существует несколько теорий, делающих попытки объяснить механизм мыслительного аппарата человека, из них которых особенно актуальны биофизическая, биохимическая и солитонная теории. В первом из них, мыслительные операции человека связываются с происходящими в мозгу различными электрическими, магнитными или электромагнитными событиями, во втором - с химическими процессами, а в последнем - посредством распространяющихся в нервах уединенных волн (солитонов). Получение конкретных результатов по указанному вопросу с одной стороны, раскрыло бы механизм телепатии, а с другой стороны, позволило бы при помощи особых волн, полей, химических препаратом ввести в человеческий мозг нужные мысли. Пока, что можно категорично утверждать, что в этой области нет основательного продвижения, если не учесть, ряда технических методов (напр., объясняемый внизу /здесь, стр. .../ Вирус ‘‘25-го кадра’’) позволяющих ввести гипнозом в мозг нужные команды, идеи и т.д.

Взамен, получен ряд результатов, позволяющих в дифференциальной форме активизировать-пассивизировать различные функции эмоции и интеллекта, и на их основе создано современные психотронные орудий:

1) Генераторы особях частот: Выявлено, что электрические и магнитные поля в частотах, близких биоритмам мозга (2-10 герц) или диапазону геомагнитных пульсаций (0,01-20 герц) обладают исключительным биологическим воздействием. Например, электромагнитное поле частотой 0,5 Вт и 2-8 герц – уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает активность элементов формы крови; Магнитное поле частотой 8 герц - оказывает пассивирующие действие на ферменты животных; Диапазон HЈ 1E магнитных вибраций (пульсаций) – нарушает нейроэндокринную систему, меняет функциональное положение нейронов полушарий мозга и т.д.; электромагнитные волны амплитудой 1000 нонотецлов и длиной 5-7 мм - порождают у человека неуправляемый ужас и страх.

Кроме того, различные спектры акустических волн тоже имеют аналогичное действие. Hапример: инфразвук частотой 9 герц, также как и упомянутые выше электромагнитные волны длиной 5-7 мм., порождают у человека неуправляемое чувство страха, ужаса, боязни. В целях эксперимента для увеличения эффекта страшных сцен в фильме ужасов впервые в одном из клубов были использованы акустические волны этой частоты, что привело к тому, что все зрители под неуправляемым страхом, выбросились на улицу, откуда попало.

В основе "генераторов особых частот" лежат именно эти элементы.

(СОКРАЩЕН)

2) Генераторы особого поля: для человек безвреден и безопасен только конкретные диапазоны воздействий окружающего человека физического мира. Все остальные, как патология, могут даже привести к смерти человека. Чрезмерные дозы этих полей, с одной стороны создают физический эффект, в том числе, меняет химический состав атмосферы, ионизируя воздух, с другой стороны, порождают психический эффект, создавая у человека временный или навечный паралич. В военных целях именно эти их спектры вызывают особый интерес и исследуются в соответствующих лабораториях...

(СОКРАЩЕН)

К примеры, наверное, все слышали о вреде на организм мобильных телефонов и радиотелефонов, которые работают на частотах, близких к этому диапазону. Отметим, что рентгеновские и радиоактивные лучи (гамма лучи, которые являются одним из носителей радиоактивности), о вреде которых знают все, являются именно спектрами предельной частоты электромагнитных волн. Известно также, что амплитуды, выходящие за диапазон 0,1 Вт/м-10 Вт/м для 6000 герц акустических волн (звуков) вызывают боль и даже мучительную смерть;

3) Генераторы психогенного воздействия: Выше было сказано о вреде на человека спектров воздействия, расположенных за пределами диапазона, к которому человек адаптировался. А разные оттенки сигналов, в рамках диапазона, который человек может принять, порождая различные психические эффекты, способны индуцировать в человеке отдельные эмоциональные состояния. Hапример, теплые цвета (красный, оранжевый и желтый) - воздействуют на человека пробуждающее, учащают, углубляет его дыхание и пульс, повышают артериальное давление, создают у него чувство беспокойства и тревоги. Hаоборот, холодные цвета (зеленый, голубой, синий или фиолетовый), давая полностью противоположные результаты, создают сентиментальное настроение и успокоенность. Или например, запах лимона, лаванды, ромашки и сандалового дерева больше, чем любой депрессант ослабляет активность мозга, напротив, запах розы, жасмина, мяты, гвоздики, более сильно действует на клетки серого вещества мозга (с количеством которого напрямую связан коэффициент интеллекта) чем, кофе.

Таким же образом, различные спектры сигналов, получаемых от окружающего мира через остальные каналы чувств, тоже оказывает на человека различное психическое воздействие. А все эти имеют значения для следующих: Во-первых – соответствующий эмоциональный фон играет исключительную роль для принятия человеком любого решения. Напр. всем хорошо известно, что когда у начальника хорошее настроение, возможность того, что придя к нему, можно получить его согласие на что-то, больше, чем когда у него плохое настроение; Во-вторых – отношение человека к окружающему миру и людям напрямую связано с его внутренним состоянием. Так, когда человек весел, он замечает в окружающих людях только хорошие качества, а в момент печали, при упадке духа, напротив, человек видит всех и вся только в черном цвете, в том числе, вера в себя и в свои силы уменьшается, он предается пессимистическим мыслям относительно будущего и т.д.; В-третьих – отрицательное и положительное настроение имеет исключительную роль для степени мозговую и практической активности человека. Так, если в радостном настроении человек исходит энергией, то в состоянии депрессии он максимально пассивен и быстро устает от малейшего действия; И наконец, последнее – когда нужному человеку или массе внушается что-то, для приведения их в гипнозоподное состояние, они играют роль трансгена. Целью генераторов психогенного действия является создание именно в нужный момент атмосферы такого типа;

(СОКРАЩЕН)

4) Генераторы голографической иллюзии: Эти приборы, основывающихся на достижения голографии, служат для создания различных иллюзий, при помощи оптических махинаций.

(СОКРАЩЕН)

5) Технические вирусы: виды вирусов, позволяющие ввести в мозг при помощи компьютерных мониторов или экранов обычных телевизоров нужные мысли (лозунг, идею, команду, взгляд, код и т.д.).

Основные виды следующие:

(СОКРАЩЕН)

a) Вирус ‘‘25-го кадра’’: на сегодняшний день, среди всех вирусов, служащих этой цели, это пока единственный и самый сильный по воздействию способ, известный науке (и даже гипноз, известный человечеству вот уже несколько тысячелетий, остается от него по эффективности).

Механизм воздействия связан с одним уникальным свойством человеческого мозга.

(СОКРАЩЕН).

В настоящее время разработана специальная модификация метода и для голоса, то есть, нужные коды могут быть введены в мозг соответствующей аудитории без ее ведома, в момент прослушивания различных радиостанций.

(СОКРАЩЕН)

b) Вирус ‘‘V – 666’’: компьютерный вирус, который резкими переходами (скачками) вызывает в деятельности мозга пассивность или активность, тем самым создает в сосудах мозга спазм, который приводит к смерти.

(СОКРАЩЕН)

c) Вирус ‘‘Покемон’’: Выявлено, что колебания красного цвета частотой 10-3030 вызывают спазм мозговых сосудов, что приводит к потере сознания и удушью. Как и два других вируса, о которых говорилось выше, этот вирус тоже может распространятся как через мониторы компьютеров, так и через экраны обычных телевизоров. Hапример,

(СОКРАЩЕН)

d) Прочие вирусы этого ряда: Это были виды технических вирусов, передаваемые в мозг в основном по визуальным каналам. Помимо этого, ведутся специальные исследования по обнаружению комбинации такого характера сигналов, и для других органов чувств.

(СОКРАЩЕН)

В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию обоих вариантов, а также в направлении поиска видов такого вируса, которые носят сигналы, принимаемые другими каналами чувств.

(СОКРАЩЕН)

* * *
Психотропные препараты

Группа химических или натуральных веществ, проявляющие избирательную активность в отношении к нормальной или анормальной психической деятельности. Действует на функцию мозга путем изменения его химического состава. Типичным примером являются обычные яды и наркотические вещества. Обобщая, мы группируем психотропные препараты по химическому составу, фармакологической динамике, оказанному эффекту и т.д., взяв за основу принцип действия на чувства, эмоции, интеллект и волю в следующем варианте:...

(СОКРАЩЕН)

* * *
ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО: Минусы и плюсы

"Демократия очень отвратительная (скверная) вещь, но человечество пока не придумало более лучшего." У.Черчилль.

По выражению Поппера, который после него, обобщаясь, повторяется во многих источниках (в том числе, в информационном пакете организации "Институт открытого общества" ("фонда Соруса"), открытое общество – это общественная модель, где не признается чья-либо монополия на истину, принимается что разные люди могут иметь разные взгляды и интересы и для того, чтобы все люди могли жить в условиях мира, институты власти одинаково защищают права всех. В общем, открытое общество- содержит в себе принципы соблюдения законов, уважения к правам человека, власти, избранной демократическим путем и т.д. Если выразить это в форме, отличной от такого популистского изречения, оно – либеральный метод управления экономикой, социальной сферой и (или) культурой. Здесь общие решения, относящиеся к судьбе всех, принимаются на основании совместного согласия всех, большинства или относительного большинства, тогда как; у закрытого общества, являющимся его основным противником – политика, экономика, социальная жизнь и (или) культура управляется радикальной линии, общие решения, относящиеся к судьбе всех принимаются на основании интересов или мнения конкретной группы или лица (не исключается, что эта группа может быть группой специалистов).

В общем виде, все виды управления, где имеется свободная конкуренция, в том числе в политике многопартийность, в экономике - рыночная модель, в социальной сфере – принцип "джунгли", в культуре – всевозможные соревнования и конкурсы, так называемая "массовая культура и др. являются разновидности принципов открытого общества. Hапротив, все виды управления, где существует принцип административно- командного управления, в том числе, в политике - древневосточный деспотизм, абсолютная власть, тиранический метод управления, военно-полицейский и фашистский режимы; разные формы социализма и пр., в армии- не добровольная (профессиональная), а обязательная форма службы, в экономике - марксистская модель, в социальной сфере - сверх-высокость дотации, в культуре - поднятие до уровня государственной идеологии разных мировоззрений, помимо этого деятельность различных партий, компаний, благотворительных обществ, учебных заведений может быть примером принципов закрытого общества. Так, ни в одном из них общие решения не принимаются отнюдь на основе всеобщего согласия (сюда не относятся формальные монархии таких стран, как Англия, Северная Ирландия, Испания, Швеция, Голландия, Япония и др., носящих театральная функция)

Не повторяя многочисленные комментарии открытого общества, перечисленных в литературах, переходим непосредственно к его основным преимуществам, которые были в историческом соперничестве с закрытым обществом главными козырями приносящими ему победу.
     К таким преимуществам частично относятся:
    1) По сравнению с закрытым обществом, открытое общество более близко к гармонии с природой. Так, из-за того, что во втором из них, эволюционный путь общества определен искусственно, путем многочисленных запретов, и диктован ему, в конечном итоге это развитие происходит изолированно от мировой гармонии и поэтому приводит к деградации обществ. Наоборот, в открытом обществе эволюция происходит во всех случаях в условиях гармонии и адаптации с окружающим миром, который это и соответствует теориям общей эволюции и естественного отбора;
    2) Если в опирающемся на интеллектуальный потенциал ограниченной группы закрытом обществе, при поиске самого оптимального варианта, по причине отсутствия разнообразия, вероятность принятия "случайных" решений максимальна, напротив, в открытом обществе, где все "семь раз отмеривается и один раз отрезается", и где существует неограниченная возможность генерация и интеграция многочисленных вариантов, такой риск минимален;
    3) Если в закрытой модели развитие стимулируется в одностороннем порядке только иностранной конкуренцией, в открытом же обществе такой стимул, включая и внутреннюю конкуренцию, двусторонен;

(СОКРАЩЕН)

    Эти были основные преимущества модели открытого общества. Hа сегодняшний день Поппер, являющимся "модным" на международном уровне и ряд подобных ему философов приобрели известность, пропагандируя именно эти его достоинства. Однако открытое общества не так уж идеально, как они преподносят, и наряду с этими достоинствами, оно в достаточной степени обладает и недостатками. Основная цель нашей книги – показать те его стороны, о которых обычно в литературе не говорится и выявить те игры, которые идут за его роскошной ширмой. В общем, к таких слабостям открытой обществ частично относится (еще раз повторяем, что, из сказанного же не следует делать вывод, что мы являемся сторонниками закрытого общества. Речь идет о том, что бы показать сама модель открытого общества далека от идеала и идеал находится где-то в середине или в разумной гармонии, комбинации этих двух противоположных полюс. Относительно нашей позиции относительно этого смотри; здесь,.... сноску 1 на стр...)
    1) Открытое общество является моделью, основанного на общественном мнении, а общественное мнение – управляемый феномен. Другими словами, из-за того, что поведение и мышление масс непосредственно зависит от информации, полученной от окружающего мира и стимулируется им, решения, принятые здесь во всех случаях, отвечают больше интересам отдельных сил (как внутренних, так и внешних), вернее, интересам сил умеющих лучше манипулировать информацией и информационными каналами (то есть непосредственно с общественным мнением), чем интересам народа. В таком случае, какая разница между этим и закрытым обществом, выдвигающим на передний план интересы группа?.
    2) Модель открытого общества не работает на этапе упадка государства. Так, если на этапе процветания устойчивость общества (мобилизация) обеспечивается за счет конденсации социальной энергии в отдельных силовых центрах (монополиях), на этапе упадка, из-за того что эти монополии, а следовательно, порожденные ими связи, ослабев, выходят из строя друг за другом, тут не остается другого, как применение силы и ограничение свобод;
    3) В открытой модели склонность к центробежности крайне велика. Так, в отличие от закрытого общества, которое может примирить даже самые противоположные точки зрении, вкусы и интересы, в открытом модели, любой субъект этого общества, чтобы решить какой-либо конфликт возникший между обществом и собой, в качестве протеста может и покинуть его (То, что модель открытого общества действует на империи разрушительно, известно из истории);

(СОКРАЩЕН)

    Если не принять во внимание то, что в модели открытого общества интересы как минимум 49%-ов остаётся все же не удовлетворенными, что она неработоспособна, при политической пассивности населения страны, где она применена (речь идет о проблеме кворума), и прочие аргументы, то перечисленное является основными слабыми звеньями цепи открытого общества. Hа протяжении всей истории, отдельные государства для оказания влияния, давления друг на другу, использовали эти слабости открытого общества, как цивильный инструмент, рычаг, оружие и в настоящее время, причины, по которым некоторые государства чересчур пекутся о правах человека, демократии и т.д. связаны именно с ними; – чьи президенты при избрании дают клятву не перед азербайджанцев или кого-нибудь другого, а именно своим народом, что они будут стараться во что бы то ни стало, ради благосостояния только своего народа.
    Здесь было рассказано о ряде тонкостей эры глобализации и модели открытого общества, открывающих путь для манипуляции и монополизации (политической, экономической, культурной, демографической и др. монополий) малых государств, был исследован варианты махинации, которые возможны при этом модели. И с этим предполагается, что определение точной схемы маршрута эволюции в этой динамике и раскрытие механизма этого процесса, даст возможность слабым странам найти какие-то средства защиты, на основе точного диагноза, выработать правильные прогнозы.

 

Отзывы - Написать отзыв

Пользовательский отзыв - Нарушение правил

AMEA-nın «Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu»nun rəsmi RƏY-i:
"Cabbar Məmmədovun "Diplomatik psixologiya" monoqrafiyası sosial psixologiyada az öyrənilmiş və dövlət idarəçiliyi
, siyasət, ideologiya və hərb sahəsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sahəyə həsr olunmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, tədqiqat ciddi metodoloji əsasa və elm üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra məsələlərə ciddi məntiqi-ardıcıl baxış sisteminə malikdir. Deyilən məsələlər sırasına aid oluna bilər: 1) Davranış və düşüncələrin determinasiya mexanizmi barədə; 2) Şəxsiyyətin psixoloji portreti və individual imkanlarının spesifikası; 3) Müxtəlif şərait üçün fərqli ünsiyyət metodları və rəftar taktikaları; 4) Konkret situasiyalarda insana təsir və onu inandırma metodları; 5) Soyuq müharibə metodları; və s.
Təkcə yuxarıda qeyd olunan bu məsələlərin siyahısı özü məsələnin qoyuluşunun orijinallığını, bir sıra elmi praktik məsələlərə müəllifin biopsixologiya, psixologiya, sosiologiya, tarix və s. kimi digər elmlərlə kəsişən elmlər prizmasından baxmağa cəhd etməsini göstərir. Müəllif sübut etməyə çalışır ki, insan potensialı və onun bütün yaradıcılıq ehtiyatından, ideologiya və hərb strukturları kimi cəmiyyətin əhəmiyyətli dövlət institutlarında böyük effektivliklə istifadə oluna bilər. Bizim fikrimizcə, burada müəllifin Azərbaycanın hərb məktəbində çox az öyrənilmiş "Soyuq müharibə" metodlarının araşdırılmasına cəhd etməsi xüsusilə diqqətəlayiqdir. Məsələyə Azərbaycanın bu gün düşdüyü tarixi şəraitin spesifikası aspektindən baxılsa, o zaman C.Məmmədovun hərbi əməliyyatlar şəraitində taktika və strategiyanın sosial-psixoloji aspektləri barədə əldə etdiyi nəticələri Azərbaycan üçün bu gün kifayət qədər böyük əhəmiyyət kəsb edən hərb sferasında uğurla istifadə oluna bilər.
Cabbar Məmmədovun "Diplomatik psixologiya" kitabı barədə fikirlərimizi ümumiləşdirərək, əminliklə demək mümkündür ki, müəllif bu işində tədqiq etdiyi problemə cəsarətli analitik qabiliyyət, məntiqi-ardıcıl və sistemli baxış nümayiş etdirir. Nəzərə alınsa ki, müəllif yalnız orta məktəb bitirib, o zaman şübhəsiz ki, biz qarşımızda özünütəhsil yolu ilə əhəmiyyətli səviyyəyə qalxa bilmiş fenomenal bir şəxsiyyətin parlaq nümunəsini görürük. Və güman edirik ki, çox yaxın vaxtlarda o, nəzəriyyə sahəsində əldə etdiyi qənaətlərinin cəmiyyətimizin dövlət əhəmiyyətli sferalarında praktik tətbiqinə də nail olacaq və bununla da, bugünkü cəmiyyətimiz üçün nəzərəçarpacaq faydalar gətirə biləcəkdir". (AMEA-nın «Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu»nun direktoru, fəls.e.d, prof. Y.İ.Rüstəmov)
 

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Об авторе (2015)

   Kitabın çap olunmuş kağız versiyasını əldə etmək üçün Bakının mağazalarına və ya bu səhifənin sol-yuxarı küncündəki qırmızı düymə vasitəsilə həmin sayta müraciət etməli.

    Kitabın müəlliflik hüququ qorunur. Kitabdan hər hansı formada istifadə zamanı, o cümlədən televiziya, qəzet müsahibələrində, kitab və ya qəzet məqalələrində istifadə edərkən istinad edilməsi mütləq zəruridir.

    Müəllifin icazəsi olmadan kitabın təkrar nəşri qəti qadağandır.

    Kitabın elektron versiyasını bu  saytdan savayı digər hər hansı sayta daxil edərkən, müəlliflik göstərilməklə yanaşı, hazırkı sayta (https://books.google.az/books?isbn=9952821794) istinad göstərilməsi də mütləq zəruridir (hətta o parçanı başqa mənbədən götürsəniz də)

    Bu qaydaların pozulması hüquqi məsuliyyət yaradır!

Müəlliflə əlaqə: 

* c.m.mamedov(a)mail.ru

* http://fb,com/jabbar.mammadov 

Библиографические данные