Page images
PDF
EPUB

Koefoed

AP 42

.Ň 8 4

ser som

som tolkom!

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kiöbenhavn.
Forlagt af 5. 5. Thiele. Trykt i sammes Bogtrytteri.

1827.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1

Endffiondt jeg neppe tør Fige mig selv, at jeg tilfulde havde veiet mit Foretagende, beregnet de Kræfter, jeg kunde anvende paa dets udfos relse, og den Hielp eller Medvirkning af Andre, jeg turde haabe, eller forudseet enhver Hindring, som yor Literaturs nærværende Tilstand pilde lægge i Pcicn , da jeg for noget meer end et har siden udkastede en plan til det Tidsskrift, hvis første Bind nu sluttes : har jeg dog hverken letsindigen begyndt dets udgivelse, eller hidtil angret de Bestræbelser og det Urbeide, som det har tostet mig. Modtagelsen, som det fra sin Begyndelse, baade i og uden for Fædrelandet fandt, har været opmuntrende nok i en Sid, da hvert literarisk Foretagende, med et noget alvorligt Formaal, hos. os har saa mange Hindringer at overvinde. Om det, fom jeg ved Sidsfriftet agtede at bringe tilveie, handler den Anmeldelse, jeg bekiendtgiorde d. 20. August 1826; og at gientage dette, finder jeg overflødigt. Hvad de fire, i ar udkomne Hefter, der udgiøre første Bind, pirtelig have ydet: ligger aabent for udes Bedømmelse ; ,og, i hvor forskiedig denne end maatte falde ud, vil den vanskeligen lære mig, andet, end hvad jeg allerede vecd : at den, fom lottet af Bifald striver, neppe har mere egentligt Forfatterfald, end sen, som skræmmet af Daddel, lader sin Pen hvilc; og at det upaatvivlelig er ligesaa vist, at mange tunde producere noget bedre, end hvad her gives, som at Faa, naar det kommer til Sicrningen, bolde, hvad de finde let nok at lope sig selv og andre.

Enhver ind seer i øvrigt, at her tales om de Bidrag til Tids: fkriftet fra udgiverens egen Haand, med hvilfe Læserne, tiere end jeg ønskede det, have maattet tage til Taffe. Ved at bevidne dem, hvis Understøttelse til dette Bind, udg. skylder saa meget, sin varmie Erkiendtlighed, være. Det ham tilladt at ønstc: at Fremtiden maatte bringe Tidsskriftet flere Bidrag fra andre Forfatteres Haand et Ønske, paa hvis Opfyldelse dets Varighed fornemmelig pil beroe.

Med Hensyn til enkelte Stykker af dette Binds Indhold, da er der tun et eneste, som udgiveren anseer det fornødent, færskilt at berøre : den her indrykkede korte Unmeldelse af en dansk historisk Roman. Endeet' af Denne Bogs mange Yndere ville formodentlig ogsaa her gientage det evige Qvad om ubidig Stritit, censidig Bedømmelse, en i

[ocr errors]
« PreviousContinue »